Notizbuch A20


 • Aschenbrödel [Theaterstück]
  • <item id="Benedix_Aschenbroedel">
    <name>Aschenbrödel [Theaterstück]</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Benedix_Aschenbroedel psn:Benedix"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Das Stiftungsfest
  • <item id="Stiftungsfest">
    <name>Das Stiftungsfest</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Stiftungsfest psn:Moser"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Der deutsche Festkalender. Lustspiel in fünf Akten
  • Im Text:
   • Festkalender
  • <item id="Roquette_Festkalender">
    <name>Der deutsche Festkalender. Lustspiel in fünf Akten</name>
    <name type="variant">Festkalender</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Roquette_Festkalender psn:Roquette"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Der geheime Agent
 • Der Leibarzt
 • Mutter und Sohn
  • <item id="Mutter_und_Sohn">
    <name>Mutter und Sohn</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Mutter_und_Sohn psn:Birch-Pfeiffer"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Verschämte Arbeit
  • <item id="Verschaemte_Arbeit">
    <name>Verschämte Arbeit</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Verschaemte_Arbeit psn:Lindau"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Wallenstein’s Tod