Notizbuch D5


 • Bosin (tsch. Boseň)
  • Im Text:
   • Bossin
  • OpenStreetMap: 1601122763  
  • <place id="Bosin">
    <placeName>Bosin (tsch. Boseň)</placeName>
    <placeName type="variant">Bossin</placeName>
    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1601122763</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
    <place id="Valecov_Bosin">
     <placeName>Felsenburg Valečov (tsch. hrad Valečov)</placeName>
     <placeName type="variant">Valecow</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173518173</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
   </place>
   • Felsenburg Valečov (tsch. hrad Valečov) in: Bosin (tsch. Boseň)
    • Im Text:
     • Valecow
    • OpenStreetMap: 173518173  
    • <place id="Valecov_Bosin">
      <placeName>Felsenburg Valečov (tsch. hrad Valečov)</placeName>
      <placeName type="variant">Valecow</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173518173</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
  • Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
   • Im Text:
    • Horsitz
   • GND: 4261029-1  
   • <place id="Horschitz">
     <placeName>Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)</placeName>
     <placeName type="variant">Horsitz</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4261029-1</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
     <place id="Kirche_Horschitz">
      <placeName>Kirche Mariä Geburt (tsch. Narození Panny Marie)</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">223161118</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
     <place id="Marktplatz_Horschitz">
      <placeName>Marktplatz</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173095034</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
     <place id="Mariensaeule_Horschitz">
      <placeName>Mariensäule</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">5184739444</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    </place>
    • Kirche Mariä Geburt (tsch. Narození Panny Marie) in: Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
     • OpenStreetMap: 223161118  
     • <place id="Kirche_Horschitz">
       <placeName>Kirche Mariä Geburt (tsch. Narození Panny Marie)</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">223161118</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     • Mariensäule in: Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
      • OpenStreetMap: 5184739444  
      • <place id="Mariensaeule_Horschitz">
        <placeName>Mariensäule</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">5184739444</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      • Marktplatz in: Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
       • OpenStreetMap: 173095034  
       • <place id="Marktplatz_Horschitz">
         <placeName>Marktplatz</placeName>
         <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173095034</idno>
         <linkGrp targFunc="active passive"/>
        </place>
     • Iser (tsch. Jizera; Fluss)
      • GND: 4309105-2  
      • <place id="Iser">
        <placeName>Iser (tsch. Jizera; Fluss)</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4309105-2</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      • Kloster an der Iser (tsch. Klášter Hradiště nad Jizerou)
       • GND: 1078975019  
       • <place id="Kloster_Iser">
         <placeName>Kloster an der Iser (tsch. Klášter Hradiště nad Jizerou)</placeName>
         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1078975019</idno>
         <linkGrp targFunc="active passive"/>
        </place>
       • Königgrätz (heute: tsch. Hradec Králové)
        • Im Text:
         • Königsgrätz
        • GND: 1106410947  
        • Königgrätz, Schlacht bei
        • <place id="Koeniggraetz">
          <placeName>Königgrätz (heute: tsch. Hradec Králové)</placeName>
          <placeName type="variant">Königsgrätz</placeName>
          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1106410947</idno>
          <linkGrp targFunc="active passive">
           <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Koeniggraetz #Koeniggraetz"/>
          </linkGrp>
         </place>
        • Mannsberg (tsch. Mužský)
         • Im Text:
          • Musky
         • OpenStreetMap: 1271739572  
         • <place id="Mannsberg">
           <placeName>Mannsberg (tsch. Mužský)</placeName>
           <placeName type="variant">Musky</placeName>
           <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1271739572</idno>
           <linkGrp targFunc="active passive"/>
          </place>
         • Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)
          • GND: 4115264-5  
          • Münchengrätz, Schlacht bei
          • <place id="Muenchengraetz">
            <placeName>Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)</placeName>
            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4115264-5</idno>
            <linkGrp targFunc="active passive">
             <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Muenchengraetz #Muenchengraetz"/>
            </linkGrp>
            <place id="Kirche_Muenchengraetz">
             <placeName>Jakobskirche (heute: tsch. Svatý Jakub)</placeName>
             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50079888</idno>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
            <place id="Mariensaeule_Muenchengraetz">
             <placeName>Mariensäule (heute: tsch. Mariánský sloup)</placeName>
             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3681452866</idno>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
            <place id="Rathaus_Muenchengraetz">
             <placeName>Rathaus</placeName>
             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">95735657</idno>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
            <place id="Ring_Muenchengraetz">
             <placeName>Ring</placeName>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
            <place id="Schloss_Muenchengraetz">
             <placeName>Schloss Münchengrätz (heute: tsch. Zámek Mnichovo Hradiště)</placeName>
             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">67915023</idno>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
            <place>
             <placeName>Wallensteinsches Schloss</placeName>
             <note><ptr target="#Schloss_Muenchengraetz"/></note>
            </place>
           </place>
           • Jakobskirche (heute: tsch. Svatý Jakub) in: Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)
            • OpenStreetMap: 50079888  
            • <place id="Kirche_Muenchengraetz">
              <placeName>Jakobskirche (heute: tsch. Svatý Jakub)</placeName>
              <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50079888</idno>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
            • Mariensäule (heute: tsch. Mariánský sloup) in: Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)
             • OpenStreetMap: 3681452866  
             • <place id="Mariensaeule_Muenchengraetz">
               <placeName>Mariensäule (heute: tsch. Mariánský sloup)</placeName>
               <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3681452866</idno>
               <linkGrp targFunc="active passive"/>
              </place>
             • Rathaus in: Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)
              • OpenStreetMap: 95735657  
              • <place id="Rathaus_Muenchengraetz">
                <placeName>Rathaus</placeName>
                <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">95735657</idno>
                <linkGrp targFunc="active passive"/>
               </place>
              • Ring in: Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)
               • <place id="Ring_Muenchengraetz">
                 <placeName>Ring</placeName>
                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                </place>
               • Schloss Münchengrätz (heute: tsch. Zámek Mnichovo Hradiště) in: Münchengrätz (heute: tsch. Mnichovo Hradiště)
                • GND: 67915023  
                • <place id="Schloss_Muenchengraetz">
                  <placeName>Schloss Münchengrätz (heute: tsch. Zámek Mnichovo Hradiště)</placeName>
                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">67915023</idno>
                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                 </place>
                • Wallensteinsches Schloss
              • Podol (tsch. Podolí; heute: Ortsteil von Mnichovo Hradiště)
               • Im Text:
                • Podoll
               • OpenStreetMap: 487919987  
               • Podol, Gefecht bei
               • <place id="Podol">
                 <placeName>Podol (tsch. Podolí; heute: Ortsteil von Mnichovo Hradiště)</placeName>
                 <placeName type="variant">Podoll</placeName>
                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">487919987</idno>
                 <linkGrp targFunc="active passive">
                  <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Gefecht_Podol #Podol"/>
                 </linkGrp>
                </place>
               • Wien
                • GND: 4066009-6  
                • <place id="Wien">
                  <placeName>Wien</placeName>
                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4066009-6</idno>
                  <linkGrp targFunc="active passive">
                  </linkGrp>
                  <place id="Aspernbruecke_Wien">
                   <placeName>Aspernbrücke</placeName>
                   <placeName type="variant">Aspern-Brücke</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4816393-4</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Belvedere_Wien">
                   <placeName>Schloss Belvedere</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4194500-1</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                   <place id="Galerie_Belvedere_Wien">
                    <placeName>Galerie Belvedere</placeName>
                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                   </place>
                  </place>
                  <place id="Burg_Wien">
                   <placeName>Burg</placeName>
                   <placeName type="variant">Hofburg</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4244475-5</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                   <place id="Hofburgkapelle_Wien">
                    <placeName>Hofburgkapelle</placeName>
                    <placeName type="variant">Hofkapelle</placeName>
                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7733311-1</idno>
                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                   </place>
                  </place>
                  <place id="Cafe_Daum_Wien">
                   <placeName>Café Daum</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Graben_Wien">
                   <placeName>Graben</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4808579-0</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Hofburgtheater_Wien">
                   <placeName>Hofburgtheater (später: Altes Burgtheater)</placeName>
                   <placeName type="variant">Hoftheater</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Hotel_Wien">
                   <placeName>Hôtel Müller</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Kaerntnertor_Wien">
                   <placeName>Kärntnertor</placeName>
                   <placeName type="variant">Kärntner-Thor</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Kapuzinergruft_Wien">
                   <placeName>Kapuzinergruft</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4272994-4</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Kohlmarkt_Wien">
                   <placeName>Kohlmarkt</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1068845082</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="KHM_Wien">
                   <placeName>Kunsthistorisches Museum</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">2016751-9</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive">
                    <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Holbein_Seymour #KHM_Wien"/>
                   </linkGrp>
                  </place>
                  <place id="Leopoldstadt_Wien">
                   <placeName>Leopoldstadt</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4108160-2</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Prater_Wien">
                   <placeName>Prater</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4108812-8</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Ringstrasse_Wien">
                   <placeName>Ringstraße</placeName>
                   <placeName type="variant">Ring</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4108142-0</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="St_Stephan_Wien">
                   <placeName>Sankt Stephan</placeName>
                   <placeName type="variant">Stephansdom</placeName>
                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4079282-1</idno>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Villa_Engelhardt_Wien">
                   <placeName>Villa Engelhardt</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Walhalla_Wien">
                   <placeName>Walhalla</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                 </place>
                 • Aspernbrücke in: Wien
                  • Im Text:
                   • Aspern-Brücke
                  • GND: 4816393-4  
                  • <place id="Aspernbruecke_Wien">
                    <placeName>Aspernbrücke</placeName>
                    <placeName type="variant">Aspern-Brücke</placeName>
                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4816393-4</idno>
                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                   </place>
                  • Burg in: Wien
                   • Im Text:
                    • Hofburg
                   • GND: 4244475-5  
                   • <place id="Burg_Wien">
                     <placeName>Burg</placeName>
                     <placeName type="variant">Hofburg</placeName>
                     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4244475-5</idno>
                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                     <place id="Hofburgkapelle_Wien">
                      <placeName>Hofburgkapelle</placeName>
                      <placeName type="variant">Hofkapelle</placeName>
                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7733311-1</idno>
                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                     </place>
                    </place>
                    • Hofburgkapelle in: Burg
                     • Im Text:
                      • Hofkapelle
                     • GND: 7733311-1  
                     • <place id="Hofburgkapelle_Wien">
                       <placeName>Hofburgkapelle</placeName>
                       <placeName type="variant">Hofkapelle</placeName>
                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7733311-1</idno>
                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                      </place>
                   • Café Daum in: Wien
                    • <place id="Cafe_Daum_Wien">
                      <placeName>Café Daum</placeName>
                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                     </place>
                    • Graben in: Wien
                     • GND: 4808579-0  
                     • <place id="Graben_Wien">
                       <placeName>Graben</placeName>
                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4808579-0</idno>
                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                      </place>
                     • Hofburgtheater (später: Altes Burgtheater) in: Wien
                      • Im Text:
                       • Hoftheater
                      • <place id="Hofburgtheater_Wien">
                        <placeName>Hofburgtheater (später: Altes Burgtheater)</placeName>
                        <placeName type="variant">Hoftheater</placeName>
                        <linkGrp targFunc="active passive"/>
                       </place>
                      • Hôtel Müller in: Wien
                       • <place id="Hotel_Wien">
                         <placeName>Hôtel Müller</placeName>
                         <linkGrp targFunc="active passive"/>
                        </place>
                       • Kärntnertor in: Wien
                        • Im Text:
                         • Kärntner-Thor
                        • <place id="Kaerntnertor_Wien">
                          <placeName>Kärntnertor</placeName>
                          <placeName type="variant">Kärntner-Thor</placeName>
                          <linkGrp targFunc="active passive"/>
                         </place>
                        • Kapuzinergruft in: Wien
                         • GND: 4272994-4  
                         • <place id="Kapuzinergruft_Wien">
                           <placeName>Kapuzinergruft</placeName>
                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4272994-4</idno>
                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                          </place>
                         • Kohlmarkt in: Wien
                          • GND: 1068845082  
                          • <place id="Kohlmarkt_Wien">
                            <placeName>Kohlmarkt</placeName>
                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1068845082</idno>
                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                           </place>
                          • Kunsthistorisches Museum in: Wien
                           • GND: 2016751-9  
                           •   Jane Seymour [Porträt]
                           • <place id="KHM_Wien">
                             <placeName>Kunsthistorisches Museum</placeName>
                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">2016751-9</idno>
                             <linkGrp targFunc="active passive">
                              <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Holbein_Seymour #KHM_Wien"/>
                             </linkGrp>
                            </place>
                           • Leopoldstadt in: Wien
                            • GND: 4108160-2  
                            • <place id="Leopoldstadt_Wien">
                              <placeName>Leopoldstadt</placeName>
                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4108160-2</idno>
                              <linkGrp targFunc="active passive"/>
                             </place>
                            • Prater in: Wien
                             • GND: 4108812-8  
                             • <place id="Prater_Wien">
                               <placeName>Prater</placeName>
                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4108812-8</idno>
                               <linkGrp targFunc="active passive"/>
                              </place>
                             • Ringstraße in: Wien
                              • Im Text:
                               • Ring
                              • GND: 4108142-0  
                              • <place id="Ringstrasse_Wien">
                                <placeName>Ringstraße</placeName>
                                <placeName type="variant">Ring</placeName>
                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4108142-0</idno>
                                <linkGrp targFunc="active passive"/>
                               </place>
                              • Sankt Stephan in: Wien
                               • Im Text:
                                • Stephansdom
                               • GND: 4079282-1  
                               • <place id="St_Stephan_Wien">
                                 <placeName>Sankt Stephan</placeName>
                                 <placeName type="variant">Stephansdom</placeName>
                                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4079282-1</idno>
                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                </place>
                               • Schloss Belvedere in: Wien
                                • GND: 4194500-1  
                                • <place id="Belvedere_Wien">
                                  <placeName>Schloss Belvedere</placeName>
                                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4194500-1</idno>
                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                  <place id="Galerie_Belvedere_Wien">
                                   <placeName>Galerie Belvedere</placeName>
                                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                  </place>
                                 </place>
                                 • Galerie Belvedere in: Schloss Belvedere
                                  • <place id="Galerie_Belvedere_Wien">
                                    <placeName>Galerie Belvedere</placeName>
                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                   </place>
                                • Villa Engelhardt in: Wien
                                 • <place id="Villa_Engelhardt_Wien">
                                   <placeName>Villa Engelhardt</placeName>
                                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                  </place>
                                 • Walhalla in: Wien
                                  • <place id="Walhalla_Wien">
                                    <placeName>Walhalla</placeName>
                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                   </place>