Notizbuch D4


 • Aussig (heute: tschech. Ústí nad Labem)
  • GND: 4086139-9  
  • <place id="Aussig">
    <placeName>Aussig (heute: tschech. Ústí nad Labem)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4086139-9</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
   </place>
  • Benatek (heute: tsch. Benátky)
   • GND: 5290095-2  
   • <place id="Benatek">
     <placeName>Benatek (heute: tsch. Benátky)</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">5290095-2</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
   • Berlin
    • GND: 4005728-8  
    •   Vierzehnte Sonderausstellung in der Königlichen Nationalgalerie
    • <place id="Berlin">
      <placeName>Berlin</placeName>
      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4005728-8</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive">
       <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Nationalgalerie_1881_Ausstellung #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='11r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='13r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='22r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='28r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='44r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='9r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='6r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='33r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='23v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='26r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='30r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='77v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='78r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='19v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='32r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='32r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='33v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='33v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='44r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='31r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='40v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='41r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='44r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='50r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='10r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='43v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='46r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='54v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='54v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='73v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdq#xpath(//(surface[@n='55v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdp#xpath(//(surface[@n='61v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdq#xpath(//(surface[@n='54v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='1r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='1r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='20v']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='23r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='101r']//rs[@ref='plc:Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Berlin"/>
      </linkGrp>
      <place id="Adlerstrasse_Berlin">
       <placeName>Adler-Straße</placeName>
       <note>nicht ermittelt</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
       <place id="Lokal_Adlerstrasse_Berlin">
        <placeName>Lokal in der Adlerstraße</placeName>
        <note>Treffpunkt der Dichter des "Figaro"</note>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      </place>
      <place id="Altes_Museum_Berlin">
       <placeName>Altes Museum</placeName>
       <placeName type="variant">Museum</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4506837-9</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Anhalter_Bahnhof_Berlin">
       <placeName>Anhalter Bahnhof</placeName>
       <placeName type="variant">Anhaltiner Bahnhof</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4130972-8</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place>
       <placeName>Kroll</placeName>
       <note><ptr target="#Krollsches_Etablissement"/></note>
      </place>
      <place id="Behrenstrasse_Berlin">
       <placeName>Behrenstraße</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
       <place id="Boehm_Wohnung_Berlin">
        <placeName>Wohnung von Dr. Boehm</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
      <place id="Bei_Georges_Berlin">
       <placeName>Bei Georges, Lokal Bellevuestraße 9</placeName>
       <placeName type="variant">bei George’s</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Bellevuestrasse_Berlin">
       <placeName>Bellevuestraße</placeName>
       <placeName type="variant">Bellevue-Straße</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">159081776</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Bendlerstrasse_Berlin">
       <placeName>Bendlerstraße (heute: Stauffenbergstraße)</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Berliner_Dom">
       <placeName>Berliner Dom (Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin)</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4194498-7</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='25r']//rs[@ref='plc:Berliner_Dom'])[1]/descendant-or-self::*) #Berliner_Dom"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='25v']//rs[@ref='plc:Berliner_Dom'])[1]/descendant-or-self::*) #Berliner_Dom"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='25v']//rs[@ref='plc:Berliner_Dom'])[2]/descendant-or-self::*) #Berliner_Dom"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Bernburger_Strasse_Berlin">
       <placeName>Bernburger Straße</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
       <place id="Keller_Bernburger_Strasse_Berlin">
        <placeName>Milch-Bureau</placeName>
        <placeName type="variant">Keller</placeName>
        <note>nicht ermittelt</note>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      </place>
      <place id="Bruederstrasse_Berlin">
       <placeName>Brüderstraße</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/"/>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='6v']//rs[@ref='plc:Bruederstrasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Bruederstrasse_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Buchhandlung_Walter_Franck_Berlin">
       <placeName>Buchhandlung Walter und Franck</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Bullenwinkel_Berlin">
       <placeName>Bullenwinkel (heute: Taubenstraße)</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place>
       <placeName>Charlottenburg (heute: Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil von Berlin)</placeName>
       <note><ptr target="#Charlottenburg"/></note>
      </place>
      <place id="Craynsche_Wohnung_Berlin">
       <placeName>Wohnung der Victoire von Crayn; Unter den Linden 32</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place>
       <placeName>Dahlem (heute: Berlin-Dahlem, Ortsteil von Berlin)</placeName>
       <note><ptr target="#Dahlem"/></note>
      </place>
      <place id="Dorotheenstaedtische_Kirche_Berlin">
       <placeName>Dorotheenstädtische Kirche (1943 zerstört)</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4834966-5</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Friedrichsbruecke_Berlin">
       <placeName>Friedrichsbrücke</placeName>
       <placeName type="variant">Friedrichsbrück</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7708400-7</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11r']//rs[@ref='plc:Friedrichsbruecke_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Friedrichsbruecke_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Friedrichswerder">
       <placeName>Friedrichswerder (heute: Berlin)</placeName>
       <placeName type="variant">Friedrichs Werder</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4315261-2</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Friedrichswerdersche_Kirche_Berlin">
       <placeName>Friedrichswerdersche Kirche</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4208365-5</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Hamburger_Bahnhof_Berlin">
       <placeName>Hamburger Bahnhof (heute Museum für Gegenwart)</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">5085928-6</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Haus_Berthold">
       <placeName>Haus Berthold</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Haus_Berthold'])[1]/descendant-or-self::*) #Haus_Berthold"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Hausvogtei_Berlin">
       <placeName>Hausvogtei (Untersuchungsgefängnis)</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">264573135</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='18v']//rs[@ref='plc:Hausvogtei_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Hausvogtei_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Hausvogtei_Gefaengnis_Berlin">
       <placeName>Hausvogtei-Gefängnis am Hausvogteiplatz</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Hippel_Keller_Berlin">
       <placeName>Hippel'scher Keller</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">1136137343</idno>
       <note>Jacob Hippels Weinstube in der Friedrichstraße 94</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Hofjaegerallee_Berlin">
       <placeName>Hofjägerallee</placeName>
       <placeName type="variant">Hofjäger Allee</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">206170868</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Hofpostamt_Berlin">
       <placeName>Hofpostamt</placeName>
       <placeName type="variant">alte Post</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Hotel_de_Brandebourg_Berlin">
       <placeName>Hotel de Brandenbourg</placeName>
       <placeName type="variant">Hôtel de Brandebourg</placeName>
       <placeName type="variant">Hotel Brandenburg</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Inselstrasse_Berlin">
       <placeName>Inselstraße</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">26687610</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Invalidenfriedhof_Berlin">
       <placeName>Invalidenfriedhof</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4261335-8</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
       <place id="Grabmal_Scharnhorst_Berlin">
        <placeName>Grabmal für Gerhard von Scharnhorst</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
      <place id="Juedenstrasse_Berlin">
       <placeName>Jüdenstraße</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">4612968</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Julitz_Berlin">
       <placeName>Julitz, Restaurant</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place>
       <placeName>Kaffehaus bei Krause</placeName>
       <note><ptr target="#Hotel_de_Brandebourg_Berlin"/></note>
      </place>
      <place id="Kaiserin_Augusta_Strasse_Berlin">
       <placeName>Kaiserin-Augusta-Straße</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">182944198</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Kammergericht_Berlin">
       <placeName>Kammergericht</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1849676130</idno>
       <note>damals im Kollegienhaus in der Lindenstraße 14 befindlich; heute Teil des Jüdischen Museums</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='13r']//rs[@ref='plc:Kammergericht_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kammergericht_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Kochstrasse_Berlin">
       <placeName>Kochstraße</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1047617587</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='12r']//rs[contains(@ref,'plc:Kochstrasse_Berlin')])[1]/descendant-or-self::*) #Kochstrasse_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Koenigsstaedtisches_Theater_Berlin">
       <placeName>Königsstädtisches Theater</placeName>
       <placeName type="variant">Königstädtisches Theater</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1091076286</idno>
       <note>1932 abgerissen</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Koenigstrasse_Berlin">
       <placeName>Königstraße (heute: Rathausstraße)</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">136571494</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Kreuzbergdenkmal_Berlin">
       <placeName>Kreuzbergdenkmal</placeName>
       <placeName type="variant">Kreuzberg-Monument</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4197180-2</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Krollsches_Etablissement">
       <placeName>Krollsches Etablissment</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1085681483</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Kronenstrasse_Berlin">
       <placeName>Kronenstraße</placeName>
       <note>nicht ermittelt</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
       <place id="Lokal_Kronenstrasse_Berlin">
        <placeName>Bierkneipe in der Kronenstraße</placeName>
        <note>Treffpunkt der Dichter des "Figaro"</note>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      </place>
      <place id="Kupfergraben_Berlin">
       <placeName>Kupfergraben (Spreekanal)</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">181063339</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Landesausstellungsgebaeude_Berlin">
       <placeName>Landesausstellungsgebäude</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Kunstausstellung_Berlin #Landesausstellungsgebaeude_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Leipziger_Platz">
       <placeName>Leipziger Platz</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">110032714</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Leipziger_Strasse_Berlin">
       <placeName>Leipziger Straße</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7670280-7</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Leipziger_Strasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Leipziger_Strasse_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Lustgarten_Berlin">
       <placeName>Lustgarten</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4245922-9</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
       <place id="Granitschale_Lustgarten_Berlin">
        <placeName>Granitschale</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7728406-9</idno>
        <note>durch den Steinmetz Christian Gottlieb Cantian gefertigt</note>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
      <place>
       <placeName>Malchow (heute Ortsteil des Berliner Bezirks Hohenschönhausen)</placeName>
       <note><ptr target="#Malchow"/></note>
      </place>
      <place id="Mariannenplatz_Berlin">
       <placeName>Mariannenplatz</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">51688829</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
       <place id="Bethanien_Berlin">
        <placeName>Diakonissen-Krankenhaus Bethanien</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">17966278</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
      <place id="Marienkirche_Berlin">
       <placeName>Marienkirche</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4192773-4</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
       <place id="Grabmal_Sparr_Berlin">
        <placeName>Grabmal Otto Christoph von Sparr, Marienkirche Berlin</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7506538-1</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
      <place>
       <placeName>Marzahn (heute: Berlin-Marzahn, Ortsteil von Berlin)</placeName>
       <note><ptr target="#Marzahn"/></note>
      </place>
      <place id="Mittlers_Buchhandlung_Berlin">
       <placeName>Mittler's Sortiments-Buchhandlung</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">107298248X</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Neue_Boerse">
       <placeName>Neue Boerse</placeName>
       <note>befand sich im Lustgarten auf der Museumsinsel; 1893 abgerissen</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Neues_Museum">
       <placeName>Neues Museum</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">10006374-3</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='56r']//rs[@ref='plc:Neues_Museum'])[1]/descendant-or-self::*) #Neues_Museum"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Neue_Wache_Berlin">
       <placeName>Neue Wache</placeName>
       <placeName type="variant">unsere Wachtparade</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4204646-4</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Nicolaihaus_Berlin">
       <placeName>Nicolaihaus</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7553027-2</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='6v']//rs[@ref='plc:Nicolaihaus_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Nicolaihaus_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Nicolaikirche_Berlin">
       <placeName type="variant">Nicolaikirche</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4248939-8</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='25r']//rs[@ref='plc:Nicolaikirche_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Nicolaikirche_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Nicolaikirche_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Nicolaikirche_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place>
       <placeName>Nikolai-Kirche</placeName>
       <note><ptr target="#Nicolaikirche_Berlin"/></note>
      </place>
      <place id="Palais_Groeben">
       <placeName>Palais von der Groeben</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7634310-8</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Palais_Groeben'])[1]/descendant-or-self::*) #Palais_Groeben"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Palais_Groeben'])[2]/descendant-or-self::*) #Palais_Groeben"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Palais_Groeben'])[3]/descendant-or-self::*) #Palais_Groeben"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Palais_Marschall">
       <placeName>Palais Marschall</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='38v']//rs[@ref='plc:Palais_Marschall'])[1]/descendant-or-self::*) #Palais_Marschall"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Pariser_Platz_Berlin">
       <placeName>Berliner Platz</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4378216-4</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Poststrasse_Berlin">
       <placeName>Poststraße</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">159482052</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Pfaueninsel_Berlin">
       <placeName>Pfaueninsel</placeName>
       <placeName type="variant">Pfauen-Insel</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4087300-6</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1rhdh#xpath(//(surface[@n='4v']//rs[@ref='plc:Pfaueninsel_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Pfaueninsel_Berlin"/>
       </linkGrp>
       <place id="Fasanerie_Pfaueninsel">
        <placeName>Fasanerie</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
       <place id="Haus_Friedrich_Pfaueninsel">
        <placeName>Haus des Maschinenmeisters Friedrich</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136138129</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Kastellanhaus_Pfaueninsel">
        <placeName>Kastellanhaus</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">100592741</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Kavalierhaus_Pfaueninsel">
        <placeName>Kastellanhaus</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">25014820</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Meierei_Pfaueninsel">
        <placeName>Meierei</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">73427143</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Menagerie_Pfaueninsel">
        <placeName>Menagerie</placeName>
        <placeName type="variant">Zoologischer Garten</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
       <place id="Palmenhaus_Pfaueninsel">
        <placeName>Palmenhaus</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136138846</idno>
        <note>1880 abgebrannt</note>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Rosengarten_Pfaueninsel">
        <placeName>Rosengarten</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">611318635</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
       <place id="Schloss_Pfaueninsel">
        <placeName>Schloss Pfaueninsel</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">325014562</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      </place>
      <place id="Potsdamer_Tor_Berlin">
       <placeName>Potsdamer Tor</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdq#xpath(//(surface[@n='54v']//rs[@ref='plc:Potsdamer_Tor_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Potsdamer_Tor_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Potsdamer_Strasse_Berlin">
       <placeName>Potsdamer Straße 134c</placeName>
       <placeName type="variant" resp="#EF">Potsdamerstr. 134. c. III</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3343659173</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='22r']//rs[@ref='plc:Potsdamer_Strasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Potsdamer_Strasse_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Prinz_Albrecht_Palais_Berlin">
       <placeName>Prinz-Albrecht-Palais</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1127264346</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Prinzessinnenpalais_Berlin">
       <placeName>Prinzessinnenpalais</placeName>
       <placeName type="variant">Palais der Kögl Prinzessinnen</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">24247322</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Reezengasse_Berlin">
       <placeName>Reezengasse (heute: Teil der Parochialstraße)</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Reichspraesidentenpalais_Berlin">
       <placeName>Reichspräsidentenpalais</placeName>
       <placeName type="variant">Haus Ministerium</placeName>
       <placeName type="variant">Reimer'sches Haus</placeName>
       <placeName type="variant">Ostendank'sches Palais</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1127252070</idno>
       <note>Wilhelmstraße 73, 1960 abgerissen</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Reichspraesidentenpalais_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Reichspraesidentenpalais_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Reichspraesidentenpalais_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Reichspraesidentenpalais_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Residenz_Theater_Berlin">
       <placeName>Residenz-Theater</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Rotes_Rathaus_Berlin">
       <placeName>Rathaus</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4272961-0</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place>
       <placeName>Rue de l'isle</placeName>
       <note><ptr target="#Inselstrasse_Berlin"/></note>
      </place>
      <place id="Schauspielhaus_Berlin">
       <placeName>Schauspielhaus (heute:Konzerthaus)</placeName>
       <placeName type="variant">Schauspielhause</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1089086296</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Schauspielhaus_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Schauspielhaus_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Schiffbauerdamm_Berlin">
       <placeName>Schiffbauerdamm</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4325394-5</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place id="Schlossfreiheit_Berlin">
       <placeName>Schloßfreiheit (heute: Teil des Schlossplatzes)</placeName>
       <placeName type="variant">Schloss-Freiheit</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4518827-0</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
      <place>
       <placeName>Schöneberg (heute: Berlin-Schöneberg)</placeName>
       <note><ptr target="#Schoeneberg"/></note>
      </place>
      <place>
       <placeName>Schönhausen (heute: Berlin-XXX)</placeName>
       <note><ptr target="#Schoenhausen"/> </note>
      </place>
      <place>
       <placeName>Spandau (heute: Berlin-Spandau)</placeName>
       <note><ptr target="#Spandau"/></note>
      </place>
      <place id="Stadtschloss_Berlin">
       <placeName>Berliner Stadtschloss</placeName>
       <placeName type="variant">das alte Berliner Schloß</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4137109-4</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='20r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='20r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='57v']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
       </linkGrp>
       <place id="Apotheke_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Hofapotheke</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Apotheke_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Apotheke_Stadtschloss_Berlin"/>
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Brautkammer_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Brautkammer</placeName>
        <placeName type="variant">Kurfürstenzimmer, großes</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='16v']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[3]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Japanesisches Ermahnungszimmer</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='18v']//rs[@ref='plc:Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin"/>
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Kapelle_Fr_Gr_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Kapelle Friedrich des Großen</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
       <place id="Kapelle_Fr_W_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Kapelle des Friedrich Wilhelm IV.</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
       <place id="Kapelle_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Kapelle der Königin Sophie Charlotte</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19v']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[3]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Neue Gallerie</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin"/>
        </linkGrp>
       </place>
       <place id="Schweizersaal_Stadtschloss_Berlin">
        <placeName>Schweizersaal</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
      <place id="Stechbahn_Berlin">
       <placeName>An der Stechbahn</placeName>
       <placeName type="variant">Stechbahn</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='63v']//rs[@ref='plc:Stechbahn_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stechbahn_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Stehely_Berlin">
       <placeName>Stehely, Konditorei und Lesekabinett in der Charlottenstraße</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Tiergarten_Berlin">
       <placeName>Tiergarten</placeName>
       <placeName type="variant">Thiergarten</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4209681-9</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Tuerkisches_Zelt_Berlin">
       <placeName>Türkisches Zelt (Etablissement in der Berliner Straße)</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='78r']//rs[@ref='plc:Tuerkisches_Zelt_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Tuerkisches_Zelt_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place>
       <placeName>Voß’sches Palais</placeName>
       <note><ptr target="#Palais_Marschall"/></note>
      </place>
      <place id="Unter_den_Linden">
       <placeName>Unter den Linden</placeName>
       <placeName type="variant">Linden</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4094836-5</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Wangenheimhaus_Berlin">
       <placeName>Wangenheimsches Haus (damals Lindenstraße 48)</placeName>
       <placeName type="variant">W'sches Haus</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
      <place>
       <placeName>Werdersche Kirche</placeName>
       <note><ptr target="#Friedrichswerdersche_Kirche_Berlin"/></note>
      </place>
      <place id="Wilhelmstrasse_Berlin">
       <placeName>Wilhelmstraße</placeName>
       <placeName type="variant">Wilhelmsstraße</placeName>
       <placeName type="variant">Wilhelms Straße</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4355402-7</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='38v']//rs[@ref='plc:Wilhelmstrasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Wilhelmstrasse_Berlin"/>
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Wilhelmstrasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Wilhelmstrasse_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
      <place id="Zimmerstrasse_Berlin">
       <placeName>Zimmerstraße</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='12r']//rs[contains(@ref,'plc:Zimmerstrasse_Berlin')])[1]/descendant-or-self::*) #Zimmerstrasse_Berlin"/>
       </linkGrp>
      </place>
     </place>
     • Adler-Straße in: Berlin
      • nicht ermittelt
      • <place id="Adlerstrasse_Berlin">
        <placeName>Adler-Straße</placeName>
        <note>nicht ermittelt</note>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
        <place id="Lokal_Adlerstrasse_Berlin">
         <placeName>Lokal in der Adlerstraße</placeName>
         <note>Treffpunkt der Dichter des "Figaro"</note>
         <linkGrp targFunc="active passive">
         </linkGrp>
        </place>
       </place>
       • Lokal in der Adlerstraße in: Adler-Straße
        • Treffpunkt der Dichter des "Figaro"
        • <place id="Lokal_Adlerstrasse_Berlin">
          <placeName>Lokal in der Adlerstraße</placeName>
          <note>Treffpunkt der Dichter des "Figaro"</note>
          <linkGrp targFunc="active passive">
          </linkGrp>
         </place>
      • Altes Museum in: Berlin
       • Im Text:
        • Museum
       • GND: 4506837-9  
       • <place id="Altes_Museum_Berlin">
         <placeName>Altes Museum</placeName>
         <placeName type="variant">Museum</placeName>
         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4506837-9</idno>
         <linkGrp targFunc="active passive">
         </linkGrp>
        </place>
       • An der Stechbahn in: Berlin
        • Im Text:
         • Stechbahn
        • <place id="Stechbahn_Berlin">
          <placeName>An der Stechbahn</placeName>
          <placeName type="variant">Stechbahn</placeName>
          <linkGrp targFunc="active passive">
           <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='63v']//rs[@ref='plc:Stechbahn_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stechbahn_Berlin"/>
          </linkGrp>
         </place>
        • Anhalter Bahnhof in: Berlin
         • Im Text:
          • Anhaltiner Bahnhof
         • GND: 4130972-8  
         • <place id="Anhalter_Bahnhof_Berlin">
           <placeName>Anhalter Bahnhof</placeName>
           <placeName type="variant">Anhaltiner Bahnhof</placeName>
           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4130972-8</idno>
           <linkGrp targFunc="active passive">
           </linkGrp>
          </place>
         • Behrenstraße in: Berlin
          • <place id="Behrenstrasse_Berlin">
            <placeName>Behrenstraße</placeName>
            <linkGrp targFunc="active passive">
            </linkGrp>
            <place id="Boehm_Wohnung_Berlin">
             <placeName>Wohnung von Dr. Boehm</placeName>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
           </place>
           • Wohnung von Dr. Boehm in: Behrenstraße
            • <place id="Boehm_Wohnung_Berlin">
              <placeName>Wohnung von Dr. Boehm</placeName>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
          • Bei Georges, Lokal Bellevuestraße 9 in: Berlin
           • Im Text:
            • bei George’s
           • <place id="Bei_Georges_Berlin">
             <placeName>Bei Georges, Lokal Bellevuestraße 9</placeName>
             <placeName type="variant">bei George’s</placeName>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
           • Bellevuestraße in: Berlin
            • Im Text:
             • Bellevue-Straße
            • OpenStreetMap: 159081776  
            • <place id="Bellevuestrasse_Berlin">
              <placeName>Bellevuestraße</placeName>
              <placeName type="variant">Bellevue-Straße</placeName>
              <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">159081776</idno>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
            • Bendlerstraße (heute: Stauffenbergstraße) in: Berlin
             • <place id="Bendlerstrasse_Berlin">
               <placeName>Bendlerstraße (heute: Stauffenbergstraße)</placeName>
               <linkGrp targFunc="active passive"/>
              </place>
             • Berliner Dom (Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin) in: Berlin
              • GND: 4194498-7  
              • <place id="Berliner_Dom">
                <placeName>Berliner Dom (Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin)</placeName>
                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4194498-7</idno>
                <linkGrp targFunc="active passive">
                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='25r']//rs[@ref='plc:Berliner_Dom'])[1]/descendant-or-self::*) #Berliner_Dom"/>
                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='25v']//rs[@ref='plc:Berliner_Dom'])[1]/descendant-or-self::*) #Berliner_Dom"/>
                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='25v']//rs[@ref='plc:Berliner_Dom'])[2]/descendant-or-self::*) #Berliner_Dom"/>
                </linkGrp>
               </place>
              • Berliner Platz in: Berlin
               • GND: 4378216-4  
               • <place id="Pariser_Platz_Berlin">
                 <placeName>Berliner Platz</placeName>
                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4378216-4</idno>
                 <linkGrp targFunc="active passive">
                 </linkGrp>
                </place>
               • Berliner Stadtschloss in: Berlin
                • Im Text:
                 • das alte Berliner Schloß
                • GND: 4137109-4  
                • <place id="Stadtschloss_Berlin">
                  <placeName>Berliner Stadtschloss</placeName>
                  <placeName type="variant">das alte Berliner Schloß</placeName>
                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4137109-4</idno>
                  <linkGrp targFunc="active passive">
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='20r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='20r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='57v']//rs[@ref='plc:Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Stadtschloss_Berlin"/>
                  </linkGrp>
                  <place id="Apotheke_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Hofapotheke</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive">
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Apotheke_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Apotheke_Stadtschloss_Berlin"/>
                   </linkGrp>
                  </place>
                  <place id="Brautkammer_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Brautkammer</placeName>
                   <placeName type="variant">Kurfürstenzimmer, großes</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive">
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='16v']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[3]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                   </linkGrp>
                  </place>
                  <place id="Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Japanesisches Ermahnungszimmer</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive">
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='18v']//rs[@ref='plc:Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin"/>
                   </linkGrp>
                  </place>
                  <place id="Kapelle_Fr_Gr_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Kapelle Friedrich des Großen</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Kapelle_Fr_W_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Kapelle des Friedrich Wilhelm IV.</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                  <place id="Kapelle_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Kapelle der Königin Sophie Charlotte</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive">
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19v']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[3]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                   </linkGrp>
                  </place>
                  <place id="NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Neue Gallerie</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive">
                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin"/>
                   </linkGrp>
                  </place>
                  <place id="Schweizersaal_Stadtschloss_Berlin">
                   <placeName>Schweizersaal</placeName>
                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                  </place>
                 </place>
                 • Brautkammer in: Berliner Stadtschloss
                  • Im Text:
                   • Kurfürstenzimmer, großes
                  • <place id="Brautkammer_Stadtschloss_Berlin">
                    <placeName>Brautkammer</placeName>
                    <placeName type="variant">Kurfürstenzimmer, großes</placeName>
                    <linkGrp targFunc="active passive">
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='16v']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[3]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Brautkammer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Brautkammer_Stadtschloss_Berlin"/>
                    </linkGrp>
                   </place>
                  • Hofapotheke in: Berliner Stadtschloss
                   • <place id="Apotheke_Stadtschloss_Berlin">
                     <placeName>Hofapotheke</placeName>
                     <linkGrp targFunc="active passive">
                      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='15var']//rs[@ref='plc:Apotheke_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Apotheke_Stadtschloss_Berlin"/>
                     </linkGrp>
                    </place>
                   • Japanesisches Ermahnungszimmer in: Berliner Stadtschloss
                    • <place id="Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin">
                      <placeName>Japanesisches Ermahnungszimmer</placeName>
                      <linkGrp targFunc="active passive">
                       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='18v']//rs[@ref='plc:Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Japanzimmer_Stadtschloss_Berlin"/>
                      </linkGrp>
                     </place>
                    • Kapelle Friedrich des Großen in: Berliner Stadtschloss
                     • <place id="Kapelle_Fr_Gr_Stadtschloss_Berlin">
                       <placeName>Kapelle Friedrich des Großen</placeName>
                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                      </place>
                     • Kapelle der Königin Sophie Charlotte in: Berliner Stadtschloss
                      • <place id="Kapelle_Stadtschloss_Berlin">
                        <placeName>Kapelle der Königin Sophie Charlotte</placeName>
                        <linkGrp targFunc="active passive">
                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='outer_front_cover']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19v']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Kapelle_Stadtschloss_Berlin'])[3]/descendant-or-self::*) #Kapelle_Stadtschloss_Berlin"/>
                        </linkGrp>
                       </place>
                      • Kapelle des Friedrich Wilhelm IV. in: Berliner Stadtschloss
                       • <place id="Kapelle_Fr_W_Stadtschloss_Berlin">
                         <placeName>Kapelle des Friedrich Wilhelm IV.</placeName>
                         <linkGrp targFunc="active passive"/>
                        </place>
                       • Neue Gallerie in: Berliner Stadtschloss
                        • <place id="NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin">
                          <placeName>Neue Gallerie</placeName>
                          <linkGrp targFunc="active passive">
                           <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #NeueGallerie_Stadtschloss_Berlin"/>
                          </linkGrp>
                         </place>
                        • Schweizersaal in: Berliner Stadtschloss
                         • <place id="Schweizersaal_Stadtschloss_Berlin">
                           <placeName>Schweizersaal</placeName>
                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                          </place>
                       • Bernburger Straße in: Berlin
                        • <place id="Bernburger_Strasse_Berlin">
                          <placeName>Bernburger Straße</placeName>
                          <linkGrp targFunc="active passive">
                          </linkGrp>
                          <place id="Keller_Bernburger_Strasse_Berlin">
                           <placeName>Milch-Bureau</placeName>
                           <placeName type="variant">Keller</placeName>
                           <note>nicht ermittelt</note>
                           <linkGrp targFunc="active passive">
                           </linkGrp>
                          </place>
                         </place>
                         • Milch-Bureau in: Bernburger Straße
                          • Im Text:
                           • Keller
                          • nicht ermittelt
                          • <place id="Keller_Bernburger_Strasse_Berlin">
                            <placeName>Milch-Bureau</placeName>
                            <placeName type="variant">Keller</placeName>
                            <note>nicht ermittelt</note>
                            <linkGrp targFunc="active passive">
                            </linkGrp>
                           </place>
                        • Brüderstraße in: Berlin
                         • GND:  
                         • <place id="Bruederstrasse_Berlin">
                           <placeName>Brüderstraße</placeName>
                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/"/>
                           <linkGrp targFunc="active passive">
                            <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='6v']//rs[@ref='plc:Bruederstrasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Bruederstrasse_Berlin"/>
                           </linkGrp>
                          </place>
                         • Buchhandlung Walter und Franck in: Berlin
                          • <place id="Buchhandlung_Walter_Franck_Berlin">
                            <placeName>Buchhandlung Walter und Franck</placeName>
                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                           </place>
                          • Bullenwinkel (heute: Taubenstraße) in: Berlin
                           • <place id="Bullenwinkel_Berlin">
                             <placeName>Bullenwinkel (heute: Taubenstraße)</placeName>
                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                            </place>
                           • Charlottenburg (heute: Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil von Berlin)
                           • Dahlem (heute: Berlin-Dahlem, Ortsteil von Berlin)
                           • Dorotheenstädtische Kirche (1943 zerstört) in: Berlin
                            • GND: 4834966-5  
                            • <place id="Dorotheenstaedtische_Kirche_Berlin">
                              <placeName>Dorotheenstädtische Kirche (1943 zerstört)</placeName>
                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4834966-5</idno>
                              <linkGrp targFunc="active passive"/>
                             </place>
                            • Friedrichsbrücke in: Berlin
                             • Im Text:
                              • Friedrichsbrück
                             • GND: 7708400-7  
                             • <place id="Friedrichsbruecke_Berlin">
                               <placeName>Friedrichsbrücke</placeName>
                               <placeName type="variant">Friedrichsbrück</placeName>
                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7708400-7</idno>
                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11r']//rs[@ref='plc:Friedrichsbruecke_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Friedrichsbruecke_Berlin"/>
                               </linkGrp>
                              </place>
                             • Friedrichswerder (heute: Berlin) in: Berlin
                              • Im Text:
                               • Friedrichs Werder
                              • GND: 4315261-2  
                              • <place id="Friedrichswerder">
                                <placeName>Friedrichswerder (heute: Berlin)</placeName>
                                <placeName type="variant">Friedrichs Werder</placeName>
                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4315261-2</idno>
                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                </linkGrp>
                               </place>
                              • Friedrichswerdersche Kirche in: Berlin
                               • GND: 4208365-5  
                               • <place id="Friedrichswerdersche_Kirche_Berlin">
                                 <placeName>Friedrichswerdersche Kirche</placeName>
                                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4208365-5</idno>
                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                </place>
                               • Hamburger Bahnhof (heute Museum für Gegenwart) in: Berlin
                                • GND: 5085928-6  
                                • <place id="Hamburger_Bahnhof_Berlin">
                                  <placeName>Hamburger Bahnhof (heute Museum für Gegenwart)</placeName>
                                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">5085928-6</idno>
                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                 </place>
                                • Haus Berthold in: Berlin
                                 • <place id="Haus_Berthold">
                                   <placeName>Haus Berthold</placeName>
                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Haus_Berthold'])[1]/descendant-or-self::*) #Haus_Berthold"/>
                                   </linkGrp>
                                  </place>
                                 • Hausvogtei (Untersuchungsgefängnis) in: Berlin
                                  • OpenStreetMap: 264573135  
                                  • <place id="Hausvogtei_Berlin">
                                    <placeName>Hausvogtei (Untersuchungsgefängnis)</placeName>
                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">264573135</idno>
                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='18v']//rs[@ref='plc:Hausvogtei_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Hausvogtei_Berlin"/>
                                    </linkGrp>
                                   </place>
                                  • Hausvogtei-Gefängnis am Hausvogteiplatz in: Berlin
                                   • <place id="Hausvogtei_Gefaengnis_Berlin">
                                     <placeName>Hausvogtei-Gefängnis am Hausvogteiplatz</placeName>
                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                     </linkGrp>
                                    </place>
                                   • Hippel'scher Keller in: Berlin
                                    • GND: 1136137343  
                                    • Jacob Hippels Weinstube in der Friedrichstraße 94
                                    • <place id="Hippel_Keller_Berlin">
                                      <placeName>Hippel'scher Keller</placeName>
                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">1136137343</idno>
                                      <note>Jacob Hippels Weinstube in der Friedrichstraße 94</note>
                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                      </linkGrp>
                                     </place>
                                    • Hofjägerallee in: Berlin
                                     • Im Text:
                                      • Hofjäger Allee
                                     • OpenStreetMap: 206170868  
                                     • <place id="Hofjaegerallee_Berlin">
                                       <placeName>Hofjägerallee</placeName>
                                       <placeName type="variant">Hofjäger Allee</placeName>
                                       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">206170868</idno>
                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                       </linkGrp>
                                      </place>
                                     • Hofpostamt in: Berlin
                                      • Im Text:
                                       • alte Post
                                      • <place id="Hofpostamt_Berlin">
                                        <placeName>Hofpostamt</placeName>
                                        <placeName type="variant">alte Post</placeName>
                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                        </linkGrp>
                                       </place>
                                      • Hotel de Brandenbourg in: Berlin
                                       • Im Text:
                                        • Hôtel de Brandebourg,
                                        • Hotel Brandenburg
                                       • <place id="Hotel_de_Brandebourg_Berlin">
                                         <placeName>Hotel de Brandenbourg</placeName>
                                         <placeName type="variant">Hôtel de Brandebourg</placeName>
                                         <placeName type="variant">Hotel Brandenburg</placeName>
                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                         </linkGrp>
                                        </place>
                                       • Inselstraße in: Berlin
                                        • OpenStreetMap: 26687610  
                                        • <place id="Inselstrasse_Berlin">
                                          <placeName>Inselstraße</placeName>
                                          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">26687610</idno>
                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                          </linkGrp>
                                         </place>
                                        • Invalidenfriedhof in: Berlin
                                         • GND: 4261335-8  
                                         • <place id="Invalidenfriedhof_Berlin">
                                           <placeName>Invalidenfriedhof</placeName>
                                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4261335-8</idno>
                                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                           <place id="Grabmal_Scharnhorst_Berlin">
                                            <placeName>Grabmal für Gerhard von Scharnhorst</placeName>
                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                           </place>
                                          </place>
                                          • Grabmal für Gerhard von Scharnhorst in: Invalidenfriedhof
                                           • <place id="Grabmal_Scharnhorst_Berlin">
                                             <placeName>Grabmal für Gerhard von Scharnhorst</placeName>
                                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                            </place>
                                         • Jüdenstraße in: Berlin
                                          • OpenStreetMap: 4612968  
                                          • <place id="Juedenstrasse_Berlin">
                                            <placeName>Jüdenstraße</placeName>
                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">4612968</idno>
                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                            </linkGrp>
                                           </place>
                                          • Julitz, Restaurant in: Berlin
                                           • <place id="Julitz_Berlin">
                                             <placeName>Julitz, Restaurant</placeName>
                                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                            </place>
                                           • Kaffehaus bei Krause
                                           • Kaiserin-Augusta-Straße in: Berlin
                                            • OpenStreetMap: 182944198  
                                            • <place id="Kaiserin_Augusta_Strasse_Berlin">
                                              <placeName>Kaiserin-Augusta-Straße</placeName>
                                              <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">182944198</idno>
                                              <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                             </place>
                                            • Kammergericht in: Berlin
                                             • OpenStreetMap: 1849676130  
                                             • damals im Kollegienhaus in der Lindenstraße 14 befindlich; heute Teil des Jüdischen Museums
                                             • <place id="Kammergericht_Berlin">
                                               <placeName>Kammergericht</placeName>
                                               <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1849676130</idno>
                                               <note>damals im Kollegienhaus in der Lindenstraße 14 befindlich; heute Teil des Jüdischen Museums</note>
                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='13r']//rs[@ref='plc:Kammergericht_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kammergericht_Berlin"/>
                                               </linkGrp>
                                              </place>
                                             • Kochstraße in: Berlin
                                              • GND: 1047617587  
                                              • <place id="Kochstrasse_Berlin">
                                                <placeName>Kochstraße</placeName>
                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1047617587</idno>
                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='12r']//rs[contains(@ref,'plc:Kochstrasse_Berlin')])[1]/descendant-or-self::*) #Kochstrasse_Berlin"/>
                                                </linkGrp>
                                               </place>
                                              • Königsstädtisches Theater in: Berlin
                                               • Im Text:
                                                • Königstädtisches Theater
                                               • GND: 1091076286  
                                               • 1932 abgerissen
                                               • <place id="Koenigsstaedtisches_Theater_Berlin">
                                                 <placeName>Königsstädtisches Theater</placeName>
                                                 <placeName type="variant">Königstädtisches Theater</placeName>
                                                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1091076286</idno>
                                                 <note>1932 abgerissen</note>
                                                 <linkGrp targFunc="active passive">
                                                 </linkGrp>
                                                </place>
                                               • Königstraße (heute: Rathausstraße) in: Berlin
                                                • OpenStreetMap: 136571494  
                                                • <place id="Koenigstrasse_Berlin">
                                                  <placeName>Königstraße (heute: Rathausstraße)</placeName>
                                                  <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">136571494</idno>
                                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                 </place>
                                                • Kreuzbergdenkmal in: Berlin
                                                 • Im Text:
                                                  • Kreuzberg-Monument
                                                 • GND: 4197180-2  
                                                 • <place id="Kreuzbergdenkmal_Berlin">
                                                   <placeName>Kreuzbergdenkmal</placeName>
                                                   <placeName type="variant">Kreuzberg-Monument</placeName>
                                                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4197180-2</idno>
                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                   </linkGrp>
                                                  </place>
                                                 • Kroll
                                                 • Krollsches Etablissment in: Berlin
                                                  • GND: 1085681483  
                                                  • <place id="Krollsches_Etablissement">
                                                    <placeName>Krollsches Etablissment</placeName>
                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1085681483</idno>
                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                    </linkGrp>
                                                   </place>
                                                  • Kronenstraße in: Berlin
                                                   • nicht ermittelt
                                                   • <place id="Kronenstrasse_Berlin">
                                                     <placeName>Kronenstraße</placeName>
                                                     <note>nicht ermittelt</note>
                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                     </linkGrp>
                                                     <place id="Lokal_Kronenstrasse_Berlin">
                                                      <placeName>Bierkneipe in der Kronenstraße</placeName>
                                                      <note>Treffpunkt der Dichter des "Figaro"</note>
                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                      </linkGrp>
                                                     </place>
                                                    </place>
                                                    • Bierkneipe in der Kronenstraße in: Kronenstraße
                                                     • Treffpunkt der Dichter des "Figaro"
                                                     • <place id="Lokal_Kronenstrasse_Berlin">
                                                       <placeName>Bierkneipe in der Kronenstraße</placeName>
                                                       <note>Treffpunkt der Dichter des "Figaro"</note>
                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                       </linkGrp>
                                                      </place>
                                                   • Kupfergraben (Spreekanal) in: Berlin
                                                    • OpenStreetMap: 181063339  
                                                    • <place id="Kupfergraben_Berlin">
                                                      <placeName>Kupfergraben (Spreekanal)</placeName>
                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">181063339</idno>
                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                      </linkGrp>
                                                     </place>
                                                    • Landesausstellungsgebäude in: Berlin
                                                    • Leipziger Platz in: Berlin
                                                     • OpenStreetMap: 110032714  
                                                     • <place id="Leipziger_Platz">
                                                       <placeName>Leipziger Platz</placeName>
                                                       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">110032714</idno>
                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                       </linkGrp>
                                                      </place>
                                                     • Leipziger Straße in: Berlin
                                                      • GND: 7670280-7  
                                                      • <place id="Leipziger_Strasse_Berlin">
                                                        <placeName>Leipziger Straße</placeName>
                                                        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7670280-7</idno>
                                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Leipziger_Strasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Leipziger_Strasse_Berlin"/>
                                                        </linkGrp>
                                                       </place>
                                                      • Lustgarten in: Berlin
                                                       • GND: 4245922-9  
                                                       • <place id="Lustgarten_Berlin">
                                                         <placeName>Lustgarten</placeName>
                                                         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4245922-9</idno>
                                                         <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                         <place id="Granitschale_Lustgarten_Berlin">
                                                          <placeName>Granitschale</placeName>
                                                          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7728406-9</idno>
                                                          <note>durch den Steinmetz Christian Gottlieb Cantian gefertigt</note>
                                                          <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                         </place>
                                                        </place>
                                                        • Granitschale in: Lustgarten
                                                         • GND: 7728406-9  
                                                         • durch den Steinmetz Christian Gottlieb Cantian gefertigt
                                                         • <place id="Granitschale_Lustgarten_Berlin">
                                                           <placeName>Granitschale</placeName>
                                                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7728406-9</idno>
                                                           <note>durch den Steinmetz Christian Gottlieb Cantian gefertigt</note>
                                                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                          </place>
                                                       • Malchow (heute Ortsteil des Berliner Bezirks Hohenschönhausen)
                                                       • Mariannenplatz in: Berlin
                                                        • OpenStreetMap: 51688829  
                                                        • <place id="Mariannenplatz_Berlin">
                                                          <placeName>Mariannenplatz</placeName>
                                                          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">51688829</idno>
                                                          <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                          <place id="Bethanien_Berlin">
                                                           <placeName>Diakonissen-Krankenhaus Bethanien</placeName>
                                                           <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">17966278</idno>
                                                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                          </place>
                                                         </place>
                                                         • Diakonissen-Krankenhaus Bethanien in: Mariannenplatz
                                                          • OpenStreetMap: 17966278  
                                                          • <place id="Bethanien_Berlin">
                                                            <placeName>Diakonissen-Krankenhaus Bethanien</placeName>
                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">17966278</idno>
                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                           </place>
                                                        • Marienkirche in: Berlin
                                                         • GND: 4192773-4  
                                                         • <place id="Marienkirche_Berlin">
                                                           <placeName>Marienkirche</placeName>
                                                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4192773-4</idno>
                                                           <linkGrp targFunc="active passive">
                                                           </linkGrp>
                                                           <place id="Grabmal_Sparr_Berlin">
                                                            <placeName>Grabmal Otto Christoph von Sparr, Marienkirche Berlin</placeName>
                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7506538-1</idno>
                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                           </place>
                                                          </place>
                                                          • Grabmal Otto Christoph von Sparr, Marienkirche Berlin in: Marienkirche
                                                           • GND: 7506538-1  
                                                           • <place id="Grabmal_Sparr_Berlin">
                                                             <placeName>Grabmal Otto Christoph von Sparr, Marienkirche Berlin</placeName>
                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7506538-1</idno>
                                                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                            </place>
                                                         • Marzahn (heute: Berlin-Marzahn, Ortsteil von Berlin)
                                                         • Mittler's Sortiments-Buchhandlung in: Berlin
                                                          • GND: 107298248X  
                                                          • <place id="Mittlers_Buchhandlung_Berlin">
                                                            <placeName>Mittler's Sortiments-Buchhandlung</placeName>
                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">107298248X</idno>
                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                           </place>
                                                          • Neue Boerse in: Berlin
                                                           • befand sich im Lustgarten auf der Museumsinsel; 1893 abgerissen
                                                           • <place id="Neue_Boerse">
                                                             <placeName>Neue Boerse</placeName>
                                                             <note>befand sich im Lustgarten auf der Museumsinsel; 1893 abgerissen</note>
                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                             </linkGrp>
                                                            </place>
                                                           • Neue Wache in: Berlin
                                                            • Im Text:
                                                             • unsere Wachtparade
                                                            • GND: 4204646-4  
                                                            • <place id="Neue_Wache_Berlin">
                                                              <placeName>Neue Wache</placeName>
                                                              <placeName type="variant">unsere Wachtparade</placeName>
                                                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4204646-4</idno>
                                                              <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                             </place>
                                                            • Neues Museum in: Berlin
                                                             • GND: 10006374-3  
                                                             • <place id="Neues_Museum">
                                                               <placeName>Neues Museum</placeName>
                                                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">10006374-3</idno>
                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='56r']//rs[@ref='plc:Neues_Museum'])[1]/descendant-or-self::*) #Neues_Museum"/>
                                                               </linkGrp>
                                                              </place>
                                                             • Nicolaihaus in: Berlin
                                                              • GND: 7553027-2  
                                                              • <place id="Nicolaihaus_Berlin">
                                                                <placeName>Nicolaihaus</placeName>
                                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7553027-2</idno>
                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='6v']//rs[@ref='plc:Nicolaihaus_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Nicolaihaus_Berlin"/>
                                                                </linkGrp>
                                                               </place>
                                                              • Nicolaikirche in: Berlin
                                                               • Im Text:
                                                                • Nicolaikirche
                                                               • GND: 4248939-8  
                                                               • <place id="Nicolaikirche_Berlin">
                                                                 <placeName type="variant">Nicolaikirche</placeName>
                                                                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4248939-8</idno>
                                                                 <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                  <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='25r']//rs[@ref='plc:Nicolaikirche_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Nicolaikirche_Berlin"/>
                                                                  <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Nicolaikirche_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Nicolaikirche_Berlin"/>
                                                                 </linkGrp>
                                                                </place>
                                                               • Nikolai-Kirche
                                                               • Palais Marschall in: Berlin
                                                                • <place id="Palais_Marschall">
                                                                  <placeName>Palais Marschall</placeName>
                                                                  <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='38v']//rs[@ref='plc:Palais_Marschall'])[1]/descendant-or-self::*) #Palais_Marschall"/>
                                                                  </linkGrp>
                                                                 </place>
                                                                • Palais von der Groeben in: Berlin
                                                                 • GND: 7634310-8  
                                                                 • <place id="Palais_Groeben">
                                                                   <placeName>Palais von der Groeben</placeName>
                                                                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7634310-8</idno>
                                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Palais_Groeben'])[1]/descendant-or-self::*) #Palais_Groeben"/>
                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Palais_Groeben'])[2]/descendant-or-self::*) #Palais_Groeben"/>
                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='126v']//rs[@ref='plc:Palais_Groeben'])[3]/descendant-or-self::*) #Palais_Groeben"/>
                                                                   </linkGrp>
                                                                  </place>
                                                                 • Pfaueninsel in: Berlin
                                                                  • Im Text:
                                                                   • Pfauen-Insel
                                                                  • GND: 4087300-6  
                                                                  • <place id="Pfaueninsel_Berlin">
                                                                    <placeName>Pfaueninsel</placeName>
                                                                    <placeName type="variant">Pfauen-Insel</placeName>
                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4087300-6</idno>
                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1rhdh#xpath(//(surface[@n='4v']//rs[@ref='plc:Pfaueninsel_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Pfaueninsel_Berlin"/>
                                                                    </linkGrp>
                                                                    <place id="Fasanerie_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Fasanerie</placeName>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Haus_Friedrich_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Haus des Maschinenmeisters Friedrich</placeName>
                                                                     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136138129</idno>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     </linkGrp>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Kastellanhaus_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Kastellanhaus</placeName>
                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">100592741</idno>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     </linkGrp>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Kavalierhaus_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Kastellanhaus</placeName>
                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">25014820</idno>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     </linkGrp>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Meierei_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Meierei</placeName>
                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">73427143</idno>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     </linkGrp>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Menagerie_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Menagerie</placeName>
                                                                     <placeName type="variant">Zoologischer Garten</placeName>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Palmenhaus_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Palmenhaus</placeName>
                                                                     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136138846</idno>
                                                                     <note>1880 abgebrannt</note>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     </linkGrp>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Rosengarten_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Rosengarten</placeName>
                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">611318635</idno>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                    </place>
                                                                    <place id="Schloss_Pfaueninsel">
                                                                     <placeName>Schloss Pfaueninsel</placeName>
                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">325014562</idno>
                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                     </linkGrp>
                                                                    </place>
                                                                   </place>
                                                                   • Fasanerie in: Pfaueninsel
                                                                    • <place id="Fasanerie_Pfaueninsel">
                                                                      <placeName>Fasanerie</placeName>
                                                                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                     </place>
                                                                    • Haus des Maschinenmeisters Friedrich in: Pfaueninsel
                                                                     • GND: 1136138129  
                                                                     • <place id="Haus_Friedrich_Pfaueninsel">
                                                                       <placeName>Haus des Maschinenmeisters Friedrich</placeName>
                                                                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136138129</idno>
                                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                       </linkGrp>
                                                                      </place>
                                                                     • Kastellanhaus in: Pfaueninsel
                                                                      • OpenStreetMap: 100592741  
                                                                      • <place id="Kastellanhaus_Pfaueninsel">
                                                                        <placeName>Kastellanhaus</placeName>
                                                                        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">100592741</idno>
                                                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                        </linkGrp>
                                                                       </place>
                                                                      • Kastellanhaus in: Pfaueninsel
                                                                       • OpenStreetMap: 25014820  
                                                                       • <place id="Kavalierhaus_Pfaueninsel">
                                                                         <placeName>Kastellanhaus</placeName>
                                                                         <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">25014820</idno>
                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                         </linkGrp>
                                                                        </place>
                                                                       • Meierei in: Pfaueninsel
                                                                        • OpenStreetMap: 73427143  
                                                                        • <place id="Meierei_Pfaueninsel">
                                                                          <placeName>Meierei</placeName>
                                                                          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">73427143</idno>
                                                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                          </linkGrp>
                                                                         </place>
                                                                        • Menagerie in: Pfaueninsel
                                                                         • Im Text:
                                                                          • Zoologischer Garten
                                                                         • <place id="Menagerie_Pfaueninsel">
                                                                           <placeName>Menagerie</placeName>
                                                                           <placeName type="variant">Zoologischer Garten</placeName>
                                                                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                          </place>
                                                                         • Palmenhaus in: Pfaueninsel
                                                                          • GND: 1136138846  
                                                                          • 1880 abgebrannt
                                                                          • <place id="Palmenhaus_Pfaueninsel">
                                                                            <placeName>Palmenhaus</placeName>
                                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136138846</idno>
                                                                            <note>1880 abgebrannt</note>
                                                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                            </linkGrp>
                                                                           </place>
                                                                          • Rosengarten in: Pfaueninsel
                                                                           • OpenStreetMap: 611318635  
                                                                           • <place id="Rosengarten_Pfaueninsel">
                                                                             <placeName>Rosengarten</placeName>
                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">611318635</idno>
                                                                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                            </place>
                                                                           • Schloss Pfaueninsel in: Pfaueninsel
                                                                            • OpenStreetMap: 325014562  
                                                                            • <place id="Schloss_Pfaueninsel">
                                                                              <placeName>Schloss Pfaueninsel</placeName>
                                                                              <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">325014562</idno>
                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                              </linkGrp>
                                                                             </place>
                                                                          • Poststraße in: Berlin
                                                                           • OpenStreetMap: 159482052  
                                                                           • <place id="Poststrasse_Berlin">
                                                                             <placeName>Poststraße</placeName>
                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">159482052</idno>
                                                                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                            </place>
                                                                           • Potsdamer Straße 134c in: Berlin
                                                                            • Im Text:
                                                                             • Potsdamerstr. 134. c. III
                                                                            • OpenStreetMap: 3343659173  
                                                                            • <place id="Potsdamer_Strasse_Berlin">
                                                                              <placeName>Potsdamer Straße 134c</placeName>
                                                                              <placeName type="variant" resp="#EF">Potsdamerstr. 134. c. III</placeName>
                                                                              <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3343659173</idno>
                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                               <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='22r']//rs[@ref='plc:Potsdamer_Strasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Potsdamer_Strasse_Berlin"/>
                                                                              </linkGrp>
                                                                             </place>
                                                                            • Potsdamer Tor in: Berlin
                                                                             • <place id="Potsdamer_Tor_Berlin">
                                                                               <placeName>Potsdamer Tor</placeName>
                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdq#xpath(//(surface[@n='54v']//rs[@ref='plc:Potsdamer_Tor_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Potsdamer_Tor_Berlin"/>
                                                                               </linkGrp>
                                                                              </place>
                                                                             • Prinz-Albrecht-Palais in: Berlin
                                                                              • GND: 1127264346  
                                                                              • <place id="Prinz_Albrecht_Palais_Berlin">
                                                                                <placeName>Prinz-Albrecht-Palais</placeName>
                                                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1127264346</idno>
                                                                                <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                               </place>
                                                                              • Prinzessinnenpalais in: Berlin
                                                                               • Im Text:
                                                                                • Palais der Kögl Prinzessinnen
                                                                               • OpenStreetMap: 24247322  
                                                                               • <place id="Prinzessinnenpalais_Berlin">
                                                                                 <placeName>Prinzessinnenpalais</placeName>
                                                                                 <placeName type="variant">Palais der Kögl Prinzessinnen</placeName>
                                                                                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">24247322</idno>
                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                </place>
                                                                               • Rathaus in: Berlin
                                                                                • GND: 4272961-0  
                                                                                • <place id="Rotes_Rathaus_Berlin">
                                                                                  <placeName>Rathaus</placeName>
                                                                                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4272961-0</idno>
                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                 </place>
                                                                                • Reezengasse (heute: Teil der Parochialstraße) in: Berlin
                                                                                 • <place id="Reezengasse_Berlin">
                                                                                   <placeName>Reezengasse (heute: Teil der Parochialstraße)</placeName>
                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                  </place>
                                                                                 • Reichspräsidentenpalais in: Berlin
                                                                                  • Im Text:
                                                                                   • Haus Ministerium,
                                                                                   • Reimer'sches Haus,
                                                                                   • Ostendank'sches Palais
                                                                                  • GND: 1127252070  
                                                                                  • Wilhelmstraße 73, 1960 abgerissen
                                                                                  • <place id="Reichspraesidentenpalais_Berlin">
                                                                                    <placeName>Reichspräsidentenpalais</placeName>
                                                                                    <placeName type="variant">Haus Ministerium</placeName>
                                                                                    <placeName type="variant">Reimer'sches Haus</placeName>
                                                                                    <placeName type="variant">Ostendank'sches Palais</placeName>
                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1127252070</idno>
                                                                                    <note>Wilhelmstraße 73, 1960 abgerissen</note>
                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Reichspraesidentenpalais_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Reichspraesidentenpalais_Berlin"/>
                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Reichspraesidentenpalais_Berlin'])[2]/descendant-or-self::*) #Reichspraesidentenpalais_Berlin"/>
                                                                                    </linkGrp>
                                                                                   </place>
                                                                                  • Residenz-Theater in: Berlin
                                                                                   • <place id="Residenz_Theater_Berlin">
                                                                                     <placeName>Residenz-Theater</placeName>
                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                    </place>
                                                                                   • Rue de l'isle
                                                                                   • Schauspielhaus (heute:Konzerthaus) in: Berlin
                                                                                    • Im Text:
                                                                                     • Schauspielhause
                                                                                    • GND: 1089086296  
                                                                                    • <place id="Schauspielhaus_Berlin">
                                                                                      <placeName>Schauspielhaus (heute:Konzerthaus)</placeName>
                                                                                      <placeName type="variant">Schauspielhause</placeName>
                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1089086296</idno>
                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                       <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Schauspielhaus_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Schauspielhaus_Berlin"/>
                                                                                      </linkGrp>
                                                                                     </place>
                                                                                    • Schiffbauerdamm in: Berlin
                                                                                     • GND: 4325394-5  
                                                                                     • <place id="Schiffbauerdamm_Berlin">
                                                                                       <placeName>Schiffbauerdamm</placeName>
                                                                                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4325394-5</idno>
                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                      </place>
                                                                                     • Schloßfreiheit (heute: Teil des Schlossplatzes) in: Berlin
                                                                                      • Im Text:
                                                                                       • Schloss-Freiheit
                                                                                      • GND: 4518827-0  
                                                                                      • <place id="Schlossfreiheit_Berlin">
                                                                                        <placeName>Schloßfreiheit (heute: Teil des Schlossplatzes)</placeName>
                                                                                        <placeName type="variant">Schloss-Freiheit</placeName>
                                                                                        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4518827-0</idno>
                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                       </place>
                                                                                      • Schöneberg (heute: Berlin-Schöneberg)
                                                                                      • Schönhausen (heute: Berlin-XXX)
                                                                                      • Spandau (heute: Berlin-Spandau)
                                                                                      • Stehely, Konditorei und Lesekabinett in der Charlottenstraße in: Berlin
                                                                                       • <place id="Stehely_Berlin">
                                                                                         <placeName>Stehely, Konditorei und Lesekabinett in der Charlottenstraße</placeName>
                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                         </linkGrp>
                                                                                        </place>
                                                                                       • Tiergarten in: Berlin
                                                                                        • Im Text:
                                                                                         • Thiergarten
                                                                                        • GND: 4209681-9  
                                                                                        • <place id="Tiergarten_Berlin">
                                                                                          <placeName>Tiergarten</placeName>
                                                                                          <placeName type="variant">Thiergarten</placeName>
                                                                                          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4209681-9</idno>
                                                                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                          </linkGrp>
                                                                                         </place>
                                                                                        • Türkisches Zelt (Etablissement in der Berliner Straße) in: Berlin
                                                                                         • <place id="Tuerkisches_Zelt_Berlin">
                                                                                           <placeName>Türkisches Zelt (Etablissement in der Berliner Straße)</placeName>
                                                                                           <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                            <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='78r']//rs[@ref='plc:Tuerkisches_Zelt_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Tuerkisches_Zelt_Berlin"/>
                                                                                           </linkGrp>
                                                                                          </place>
                                                                                         • Unter den Linden in: Berlin
                                                                                          • Im Text:
                                                                                           • Linden
                                                                                          • GND: 4094836-5  
                                                                                          • <place id="Unter_den_Linden">
                                                                                            <placeName>Unter den Linden</placeName>
                                                                                            <placeName type="variant">Linden</placeName>
                                                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4094836-5</idno>
                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                            </linkGrp>
                                                                                           </place>
                                                                                          • Voß’sches Palais
                                                                                          • Wangenheimsches Haus (damals Lindenstraße 48) in: Berlin
                                                                                           • Im Text:
                                                                                            • W'sches Haus
                                                                                           • <place id="Wangenheimhaus_Berlin">
                                                                                             <placeName>Wangenheimsches Haus (damals Lindenstraße 48)</placeName>
                                                                                             <placeName type="variant">W'sches Haus</placeName>
                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                             </linkGrp>
                                                                                            </place>
                                                                                           • Werdersche Kirche
                                                                                           • Wilhelmstraße in: Berlin
                                                                                            • Im Text:
                                                                                             • Wilhelmsstraße,
                                                                                             • Wilhelms Straße
                                                                                            • GND: 4355402-7  
                                                                                            • <place id="Wilhelmstrasse_Berlin">
                                                                                              <placeName>Wilhelmstraße</placeName>
                                                                                              <placeName type="variant">Wilhelmsstraße</placeName>
                                                                                              <placeName type="variant">Wilhelms Straße</placeName>
                                                                                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4355402-7</idno>
                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                               <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='38v']//rs[@ref='plc:Wilhelmstrasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Wilhelmstrasse_Berlin"/>
                                                                                               <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='11v']//rs[@ref='plc:Wilhelmstrasse_Berlin'])[1]/descendant-or-self::*) #Wilhelmstrasse_Berlin"/>
                                                                                              </linkGrp>
                                                                                             </place>
                                                                                            • Wohnung der Victoire von Crayn; Unter den Linden 32 in: Berlin
                                                                                             • <place id="Craynsche_Wohnung_Berlin">
                                                                                               <placeName>Wohnung der Victoire von Crayn; Unter den Linden 32</placeName>
                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                               </linkGrp>
                                                                                              </place>
                                                                                             • Zimmerstraße in: Berlin
                                                                                              • <place id="Zimmerstrasse_Berlin">
                                                                                                <placeName>Zimmerstraße</placeName>
                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='12r']//rs[contains(@ref,'plc:Zimmerstrasse_Berlin')])[1]/descendant-or-self::*) #Zimmerstrasse_Berlin"/>
                                                                                                </linkGrp>
                                                                                               </place>
                                                                                            • Bodenbach (heute: tschech. Podmokly, Stadtteil von Děčín)
                                                                                             • GND: 7714768-6  
                                                                                             • <place id="Bodenbach">
                                                                                               <placeName>Bodenbach (heute: tschech. Podmokly, Stadtteil von Děčín)</placeName>
                                                                                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7714768-6</idno>
                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                               </linkGrp>
                                                                                              </place>
                                                                                             • Böhmen (tschech. Čechy)
                                                                                              • GND: 4007467-5  
                                                                                              • <place id="Boehmen">
                                                                                                <placeName>Böhmen (tschech. Čechy)</placeName>
                                                                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4007467-5</idno>
                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='31r']//rs[@ref='plc:Boehmen'])[1]/descendant-or-self::*) #Boehmen"/>
                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:16b00#xpath(//(surface[@n='62v']//rs[@ref='plc:Boehmen'])[1]/descendant-or-self::*) #Boehmen"/>
                                                                                                </linkGrp>
                                                                                               </place>
                                                                                              • Bosin (tschech. Boseň)
                                                                                               • Im Text:
                                                                                                • Bossin
                                                                                               • OpenStreetMap: 1601122763  
                                                                                               • <place id="Bosin">
                                                                                                 <placeName>Bosin (tschech. Boseň)</placeName>
                                                                                                 <placeName type="variant">Bossin</placeName>
                                                                                                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1601122763</idno>
                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                 <place id="Valecov_Bosin">
                                                                                                  <placeName>Felsenburg Valečov (tsch. hrad Valečov)</placeName>
                                                                                                  <placeName type="variant">Valecow</placeName>
                                                                                                  <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173518173</idno>
                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                 </place>
                                                                                                </place>
                                                                                                • Felsenburg Valečov (tsch. hrad Valečov) in: Bosin (tschech. Boseň)
                                                                                                 • Im Text:
                                                                                                  • Valecow
                                                                                                 • OpenStreetMap: 173518173  
                                                                                                 • <place id="Valecov_Bosin">
                                                                                                   <placeName>Felsenburg Valečov (tsch. hrad Valečov)</placeName>
                                                                                                   <placeName type="variant">Valecow</placeName>
                                                                                                   <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173518173</idno>
                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                  </place>
                                                                                               • Chlum (heute: tsch. Chlum (Všestary))
                                                                                                • OpenStreetMap: 308298527  
                                                                                                • <place id="Chlum">
                                                                                                  <placeName>Chlum (heute: tsch. Chlum (Všestary))</placeName>
                                                                                                  <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">308298527</idno>
                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                  </linkGrp>
                                                                                                 </place>
                                                                                                • Cistowes (heute: tsch. Čistěves)
                                                                                                 • OpenStreetMap: 310099703  
                                                                                                 • <place id="Cistowes">
                                                                                                   <placeName>Cistowes (heute: tsch. Čistěves)</placeName>
                                                                                                   <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">310099703</idno>
                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                   </linkGrp>
                                                                                                  </place>
                                                                                                 • Dohalitz (heute: tsch. Dohalice)
                                                                                                  • OpenStreetMap: 1586377549  
                                                                                                  • <place id="Dohalitz">
                                                                                                    <placeName>Dohalitz (heute: tsch. Dohalice)</placeName>
                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">1586377549</idno>
                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                   </place>
                                                                                                  • Dresden
                                                                                                   • GND: 4012995-0  
                                                                                                   • <place id="Dresden">
                                                                                                     <placeName>Dresden</placeName>
                                                                                                     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4012995-0</idno>
                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='58v']//rs[@ref='plc:Dresden'])[1]/descendant-or-self::*) #Dresden"/>
                                                                                                      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='14v']//rs[@ref='plc:Dresden'])[1]/descendant-or-self::*) #Dresden"/>
                                                                                                      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='33r']//rs[@ref='plc:Dresden'])[1]/descendant-or-self::*) #Dresden"/>
                                                                                                     </linkGrp>
                                                                                                     <place id="Albertinum_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Albertinum</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">2099200-2</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                       <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Richter_Brautzug_im_Fruehling #Albertinum_Dresden"/>
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Augustusbruecke">
                                                                                                      <placeName>Augustusbrücke</placeName>
                                                                                                      <placeName type="variant">Dresdener Brücke</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7561956-8</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Boehmischer_Bahnhof_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Böhmischer Bahnhof</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4499065-0</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Bruehlsche_Terrasse">
                                                                                                      <placeName>Brühlsche Terrasse</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4263495-7</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Gasthof_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Gasthof</placeName>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Gemaeldegalerie_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Gemäldegalerie Alte Meister</placeName>
                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">498754143</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                       <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Madonna_Sistina #Gemaeldegalerie_Dresden"/>
                                                                                                       <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Correggio_Nacht #Gemaeldegalerie_Dresden"/>
                                                                                                       <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Sarburgh_Madonna #Gemaeldegalerie_Dresden"/>
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Grosser_Garten_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Großer Garten</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4605864-3</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Hoftheater_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Königliches Hoftheater Dresden</placeName>
                                                                                                      <idno type="Wikidata" base="http://www.wikidata.org/wiki/">Q1718281</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Italienisches_Doerfchen_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Italienisches Dörfchen (Gaststätte)</placeName>
                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">23052215</idno>
                                                                                                      <note>1910 abgerissen; heute Neubau</note>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Mathildenstrasse_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Mathildenstraße</placeName>
                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">4432026</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Neustaedter_Markt_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Neustädter Markt</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7727411-8</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Neustaedter_Wache_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Neustädter Wache</placeName>
                                                                                                      <idno type="Wikidata" base="http://www.wikidata.org/wiki/">Q884737</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Residenzschloss_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Residenzschloss</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">10009503-3</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Scheffelgasse_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Scheffelgasse</placeName>
                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">23075986</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Galerie_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Gemäldegalerie Alte Meister bzw. Sempergalerie</placeName>
                                                                                                      <placeName type="variant">Dresdner Gallerie</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">107979851X</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Walpurgisstrasse_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Walpurgisstraße</placeName>
                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">4617281</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                     </place>
                                                                                                     <place id="Zwinger_Dresden">
                                                                                                      <placeName>Zwinger</placeName>
                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4113353-5</idno>
                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                     </place>
                                                                                                    </place>
                                                                                                    • Albertinum in: Dresden
                                                                                                     • GND: 2099200-2  
                                                                                                     •   Brautzug im Frühling
                                                                                                     • <place id="Albertinum_Dresden">
                                                                                                       <placeName>Albertinum</placeName>
                                                                                                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">2099200-2</idno>
                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                        <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Richter_Brautzug_im_Fruehling #Albertinum_Dresden"/>
                                                                                                       </linkGrp>
                                                                                                      </place>
                                                                                                     • Augustusbrücke in: Dresden
                                                                                                      • Im Text:
                                                                                                       • Dresdener Brücke
                                                                                                      • GND: 7561956-8  
                                                                                                      • <place id="Augustusbruecke">
                                                                                                        <placeName>Augustusbrücke</placeName>
                                                                                                        <placeName type="variant">Dresdener Brücke</placeName>
                                                                                                        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7561956-8</idno>
                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                        </linkGrp>
                                                                                                       </place>
                                                                                                      • Böhmischer Bahnhof in: Dresden
                                                                                                       • GND: 4499065-0  
                                                                                                       • <place id="Boehmischer_Bahnhof_Dresden">
                                                                                                         <placeName>Böhmischer Bahnhof</placeName>
                                                                                                         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4499065-0</idno>
                                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                         </linkGrp>
                                                                                                        </place>
                                                                                                       • Brühlsche Terrasse in: Dresden
                                                                                                        • GND: 4263495-7  
                                                                                                        • <place id="Bruehlsche_Terrasse">
                                                                                                          <placeName>Brühlsche Terrasse</placeName>
                                                                                                          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4263495-7</idno>
                                                                                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                          </linkGrp>
                                                                                                         </place>
                                                                                                        • Gasthof in: Dresden
                                                                                                         • <place id="Gasthof_Dresden">
                                                                                                           <placeName>Gasthof</placeName>
                                                                                                           <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                           </linkGrp>
                                                                                                          </place>
                                                                                                         • Gemäldegalerie Alte Meister in: Dresden
                                                                                                          • OpenStreetMap: 498754143  
                                                                                                          •   Madonna Sistina
                                                                                                          •   Die heilige Nacht [Gemälde]
                                                                                                          •   [Dresdner Kopie der Holbeinschen Madonna]
                                                                                                          • <place id="Gemaeldegalerie_Dresden">
                                                                                                            <placeName>Gemäldegalerie Alte Meister</placeName>
                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">498754143</idno>
                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                             <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Madonna_Sistina #Gemaeldegalerie_Dresden"/>
                                                                                                             <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Correggio_Nacht #Gemaeldegalerie_Dresden"/>
                                                                                                             <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="wrk:Sarburgh_Madonna #Gemaeldegalerie_Dresden"/>
                                                                                                            </linkGrp>
                                                                                                           </place>
                                                                                                          • Gemäldegalerie Alte Meister bzw. Sempergalerie in: Dresden
                                                                                                           • Im Text:
                                                                                                            • Dresdner Gallerie
                                                                                                           • GND: 107979851X  
                                                                                                           • <place id="Galerie_Dresden">
                                                                                                             <placeName>Gemäldegalerie Alte Meister bzw. Sempergalerie</placeName>
                                                                                                             <placeName type="variant">Dresdner Gallerie</placeName>
                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">107979851X</idno>
                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                            </place>
                                                                                                           • Großer Garten in: Dresden
                                                                                                            • GND: 4605864-3  
                                                                                                            • <place id="Grosser_Garten_Dresden">
                                                                                                              <placeName>Großer Garten</placeName>
                                                                                                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4605864-3</idno>
                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                             </place>
                                                                                                            • Italienisches Dörfchen (Gaststätte) in: Dresden
                                                                                                             • OpenStreetMap: 23052215  
                                                                                                             • 1910 abgerissen; heute Neubau
                                                                                                             • <place id="Italienisches_Doerfchen_Dresden">
                                                                                                               <placeName>Italienisches Dörfchen (Gaststätte)</placeName>
                                                                                                               <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">23052215</idno>
                                                                                                               <note>1910 abgerissen; heute Neubau</note>
                                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                               </linkGrp>
                                                                                                              </place>
                                                                                                             • Königliches Hoftheater Dresden in: Dresden
                                                                                                              • Wikidata: Q1718281  
                                                                                                              • <place id="Hoftheater_Dresden">
                                                                                                                <placeName>Königliches Hoftheater Dresden</placeName>
                                                                                                                <idno type="Wikidata" base="http://www.wikidata.org/wiki/">Q1718281</idno>
                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                </linkGrp>
                                                                                                               </place>
                                                                                                              • Mathildenstraße in: Dresden
                                                                                                               • OpenStreetMap: 4432026  
                                                                                                               • <place id="Mathildenstrasse_Dresden">
                                                                                                                 <placeName>Mathildenstraße</placeName>
                                                                                                                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">4432026</idno>
                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                 </linkGrp>
                                                                                                                </place>
                                                                                                               • Neustädter Markt in: Dresden
                                                                                                                • GND: 7727411-8  
                                                                                                                • <place id="Neustaedter_Markt_Dresden">
                                                                                                                  <placeName>Neustädter Markt</placeName>
                                                                                                                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7727411-8</idno>
                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                  </linkGrp>
                                                                                                                 </place>
                                                                                                                • Neustädter Wache in: Dresden
                                                                                                                 • Wikidata: Q884737  
                                                                                                                 • <place id="Neustaedter_Wache_Dresden">
                                                                                                                   <placeName>Neustädter Wache</placeName>
                                                                                                                   <idno type="Wikidata" base="http://www.wikidata.org/wiki/">Q884737</idno>
                                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                   </linkGrp>
                                                                                                                  </place>
                                                                                                                 • Residenzschloss in: Dresden
                                                                                                                  • GND: 10009503-3  
                                                                                                                  • <place id="Residenzschloss_Dresden">
                                                                                                                    <placeName>Residenzschloss</placeName>
                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">10009503-3</idno>
                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                   </place>
                                                                                                                  • Scheffelgasse in: Dresden
                                                                                                                   • OpenStreetMap: 23075986  
                                                                                                                   • <place id="Scheffelgasse_Dresden">
                                                                                                                     <placeName>Scheffelgasse</placeName>
                                                                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">23075986</idno>
                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                     </linkGrp>
                                                                                                                    </place>
                                                                                                                   • Walpurgisstraße in: Dresden
                                                                                                                    • OpenStreetMap: 4617281  
                                                                                                                    • <place id="Walpurgisstrasse_Dresden">
                                                                                                                      <placeName>Walpurgisstraße</placeName>
                                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">4617281</idno>
                                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                                     </place>
                                                                                                                    • Zwinger in: Dresden
                                                                                                                     • GND: 4113353-5  
                                                                                                                     • <place id="Zwinger_Dresden">
                                                                                                                       <placeName>Zwinger</placeName>
                                                                                                                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4113353-5</idno>
                                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                      </place>
                                                                                                                   • Egerland (tsch. Chebsko)
                                                                                                                    • GND: 4013600-0  
                                                                                                                    • <place id="Egerland">
                                                                                                                      <placeName>Egerland (tsch. Chebsko)</placeName>
                                                                                                                      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4013600-0</idno>
                                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                                     </place>
                                                                                                                    • Elbe
                                                                                                                     • GND: 4014170-6  
                                                                                                                     • <place id="Elbe">
                                                                                                                       <placeName>Elbe</placeName>
                                                                                                                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4014170-6</idno>
                                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='13r']//rs[@ref='plc:Elbe'])[1]/descendant-or-self::*) #Elbe"/>
                                                                                                                       </linkGrp>
                                                                                                                      </place>
                                                                                                                     • Europa
                                                                                                                      • GND: 4015701-5  
                                                                                                                      • <place id="Europa">
                                                                                                                        <placeName>Europa</placeName>
                                                                                                                        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4015701-5</idno>
                                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='40v']//rs[@ref='plc:Europa'])[1]/descendant-or-self::*) #Europa"/>
                                                                                                                        </linkGrp>
                                                                                                                       </place>
                                                                                                                      • Festung Königstein
                                                                                                                       • Im Text:
                                                                                                                        • Königsstein
                                                                                                                       • GND: 105094125X  
                                                                                                                       • <place id="Koenigstein_Festung">
                                                                                                                         <placeName>Festung Königstein</placeName>
                                                                                                                         <placeName type="variant">Königsstein</placeName>
                                                                                                                         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">105094125X</idno>
                                                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                         </linkGrp>
                                                                                                                        </place>
                                                                                                                       • Fürstenbruck (heute: tschech. Kněžmost)
                                                                                                                        • OpenStreetMap: 1601122418  
                                                                                                                        • <place id="Fuerstenbruck">
                                                                                                                          <placeName>Fürstenbruck (heute: tschech. Kněžmost)</placeName>
                                                                                                                          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1601122418</idno>
                                                                                                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                          </linkGrp>
                                                                                                                         </place>
                                                                                                                        • Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                         • GND: 4440310-0  
                                                                                                                         • <place id="Gitschin">
                                                                                                                           <placeName>Gitschin (heute: tsch. Jičín)</placeName>
                                                                                                                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4440310-0</idno>
                                                                                                                           <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                           </linkGrp>
                                                                                                                           <place id="Brunnen_Gitschin">
                                                                                                                            <placeName>Brunnen</placeName>
                                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">350302104</idno>
                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                           <place id="Brunnen2_Gitschin">
                                                                                                                            <placeName>Krönungsbrunnen (tsch. Korunovační kašna)</placeName>
                                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">350301993</idno>
                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                           <place id="Jakobuskirche_Gitschin">
                                                                                                                            <placeName>Kirche des Hl. Jakobus des Älteren (tsch. Kostel sv. Jakuba)</placeName>
                                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50031256</idno>
                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                           <place id="Marktplatz_Gitschin">
                                                                                                                            <placeName>Marktplatz (heute: Wallenstein-Platz)</placeName>
                                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">242876966</idno>
                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                           <place id="Mariensaeule_Gitschin">
                                                                                                                            <placeName>Mariensäule (tsch. Mariánský sloup)</placeName>
                                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3738161858</idno>
                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                           <place id="Ignatiuskirche_Gitschin">
                                                                                                                            <placeName>Ignatius-von-Loyola-Kirche (tsch. Kostel svatého Ignáce z Loyoly)</placeName>
                                                                                                                            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">52192347</idno>
                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                           <place>
                                                                                                                            <placeName>Tempelchen</placeName>
                                                                                                                            <note><ptr target="#Brunnen2_Gitschin"/></note>
                                                                                                                           </place>
                                                                                                                          </place>
                                                                                                                          • Brunnen in: Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                           • OpenStreetMap: 350302104  
                                                                                                                           • <place id="Brunnen_Gitschin">
                                                                                                                             <placeName>Brunnen</placeName>
                                                                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">350302104</idno>
                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                            </place>
                                                                                                                           • Ignatius-von-Loyola-Kirche (tsch. Kostel svatého Ignáce z Loyoly) in: Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                            • OpenStreetMap: 52192347  
                                                                                                                            • <place id="Ignatiuskirche_Gitschin">
                                                                                                                              <placeName>Ignatius-von-Loyola-Kirche (tsch. Kostel svatého Ignáce z Loyoly)</placeName>
                                                                                                                              <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">52192347</idno>
                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                             </place>
                                                                                                                            • Kirche des Hl. Jakobus des Älteren (tsch. Kostel sv. Jakuba) in: Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                             • OpenStreetMap: 50031256  
                                                                                                                             • <place id="Jakobuskirche_Gitschin">
                                                                                                                               <placeName>Kirche des Hl. Jakobus des Älteren (tsch. Kostel sv. Jakuba)</placeName>
                                                                                                                               <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50031256</idno>
                                                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                              </place>
                                                                                                                             • Krönungsbrunnen (tsch. Korunovační kašna) in: Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                              • OpenStreetMap: 350301993  
                                                                                                                              • <place id="Brunnen2_Gitschin">
                                                                                                                                <placeName>Krönungsbrunnen (tsch. Korunovační kašna)</placeName>
                                                                                                                                <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">350301993</idno>
                                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                               </place>
                                                                                                                              • Mariensäule (tsch. Mariánský sloup) in: Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                               • OpenStreetMap: 3738161858  
                                                                                                                               • <place id="Mariensaeule_Gitschin">
                                                                                                                                 <placeName>Mariensäule (tsch. Mariánský sloup)</placeName>
                                                                                                                                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3738161858</idno>
                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                </place>
                                                                                                                               • Marktplatz (heute: Wallenstein-Platz) in: Gitschin (heute: tsch. Jičín)
                                                                                                                                • OpenStreetMap: 242876966  
                                                                                                                                • <place id="Marktplatz_Gitschin">
                                                                                                                                  <placeName>Marktplatz (heute: Wallenstein-Platz)</placeName>
                                                                                                                                  <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">242876966</idno>
                                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                 </place>
                                                                                                                                • Tempelchen
                                                                                                                              • Görkau (tsch. Jirkov)
                                                                                                                               • GND: 4254555-9  
                                                                                                                               • <place id="Goerkau">
                                                                                                                                 <placeName>Görkau (tsch. Jirkov)</placeName>
                                                                                                                                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4254555-9</idno>
                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                 </linkGrp>
                                                                                                                                </place>
                                                                                                                               • Görlitz
                                                                                                                                • GND: 4021441-2  
                                                                                                                                • <place id="Goerlitz">
                                                                                                                                  <placeName>Görlitz</placeName>
                                                                                                                                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4021441-2</idno>
                                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                 </place>
                                                                                                                                • Horschenowes (heute: tsch. Hořiněves)
                                                                                                                                 • Im Text:
                                                                                                                                  • Horenowes
                                                                                                                                 • OpenStreetMap: 4261029-1  
                                                                                                                                 • <place id="Horschenowes">
                                                                                                                                   <placeName>Horschenowes (heute: tsch. Hořiněves)</placeName>
                                                                                                                                   <placeName type="variant">Horenowes</placeName>
                                                                                                                                   <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">4261029-1</idno>
                                                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                  </place>
                                                                                                                                 • Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
                                                                                                                                  • Im Text:
                                                                                                                                   • Horsitz
                                                                                                                                  • GND: 1586377543  
                                                                                                                                  • <place id="Horschitz">
                                                                                                                                    <placeName>Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)</placeName>
                                                                                                                                    <placeName type="variant">Horsitz</placeName>
                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1586377543</idno>
                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                    <place id="Kirche_Horschitz">
                                                                                                                                     <placeName>Kirche Mariä Geburt (tsch. Narození Panny Marie)</placeName>
                                                                                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">223161118</idno>
                                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                    </place>
                                                                                                                                    <place id="Marktplatz_Horschitz">
                                                                                                                                     <placeName>Marktplatz</placeName>
                                                                                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173095034</idno>
                                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                    </place>
                                                                                                                                    <place id="Mariensaeule_Horschitz">
                                                                                                                                     <placeName>Mariensäule</placeName>
                                                                                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">5184739444</idno>
                                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                    </place>
                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                   • Kirche Mariä Geburt (tsch. Narození Panny Marie) in: Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
                                                                                                                                    • OpenStreetMap: 223161118  
                                                                                                                                    • <place id="Kirche_Horschitz">
                                                                                                                                      <placeName>Kirche Mariä Geburt (tsch. Narození Panny Marie)</placeName>
                                                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">223161118</idno>
                                                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                     </place>
                                                                                                                                    • Mariensäule in: Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
                                                                                                                                     • OpenStreetMap: 5184739444  
                                                                                                                                     • <place id="Mariensaeule_Horschitz">
                                                                                                                                       <placeName>Mariensäule</placeName>
                                                                                                                                       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">5184739444</idno>
                                                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                      </place>
                                                                                                                                     • Marktplatz in: Horschitz (tsch. Hořice v Podkrkonoší)
                                                                                                                                      • OpenStreetMap: 173095034  
                                                                                                                                      • <place id="Marktplatz_Horschitz">
                                                                                                                                        <placeName>Marktplatz</placeName>
                                                                                                                                        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">173095034</idno>
                                                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                       </place>
                                                                                                                                    • Italien
                                                                                                                                     • GND: 4027833-5  
                                                                                                                                     • <place id="Italien">
                                                                                                                                       <placeName>Italien</placeName>
                                                                                                                                       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4027833-5</idno>
                                                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128h#xpath(//(surface[@n='78v']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtv#xpath(//(surface[@n='59r']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='1r']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='42r']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='70r']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='71r']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                        <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='20v']//rs[@ref='plc:Italien'])[1]/descendant-or-self::*) #Italien"/>
                                                                                                                                       </linkGrp>
                                                                                                                                      </place>
                                                                                                                                     • Josefstadt (heute: tschech. Josefov (Jaroměř))
                                                                                                                                      • Im Text:
                                                                                                                                       • Josephstadt
                                                                                                                                      • GND: 7544333-8  
                                                                                                                                      • <place id="Josefstadt">
                                                                                                                                        <placeName>Josefstadt (heute: tschech. Josefov (Jaroměř))</placeName>
                                                                                                                                        <placeName type="variant">Josephstadt</placeName>
                                                                                                                                        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7544333-8</idno>
                                                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                       </place>
                                                                                                                                      • Jungbunzlau (heute: tschech. Mladá Boleslav)
                                                                                                                                       • Im Text:
                                                                                                                                        • Jung-Bunzlau
                                                                                                                                       • GND: 4381831-6  
                                                                                                                                       • <place id="Jungbunzlau">
                                                                                                                                         <placeName>Jungbunzlau (heute: tschech. Mladá Boleslav)</placeName>
                                                                                                                                         <placeName type="variant">Jung-Bunzlau</placeName>
                                                                                                                                         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4381831-6</idno>
                                                                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                         </linkGrp>
                                                                                                                                        </place>
                                                                                                                                       • Kliestow (heute: Ortsteil von Trebbin)
                                                                                                                                        • OpenStreetMap: 316826437  
                                                                                                                                        • <place id="Kliestow">
                                                                                                                                          <placeName>Kliestow (heute: Ortsteil von Trebbin)</placeName>
                                                                                                                                          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">316826437</idno>
                                                                                                                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                          </linkGrp>
                                                                                                                                         </place>
                                                                                                                                        • Kloster an der Iser (tschech. Klášter Hradiště nad Jizerou)
                                                                                                                                         • GND: 1078975019  
                                                                                                                                         • <place id="Kloster_Iser">
                                                                                                                                           <placeName>Kloster an der Iser (tschech. Klášter Hradiště nad Jizerou)</placeName>
                                                                                                                                           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1078975019</idno>
                                                                                                                                           <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                          </place>
                                                                                                                                         • Königgrätz (heute: tschech. Hradec Králové)
                                                                                                                                          • Im Text:
                                                                                                                                           • Königsgrätz
                                                                                                                                          • GND: 1106410947  
                                                                                                                                          •   Königgrätz, Schlacht bei
                                                                                                                                          • <place id="Koeniggraetz">
                                                                                                                                            <placeName>Königgrätz (heute: tschech. Hradec Králové)</placeName>
                                                                                                                                            <placeName type="variant">Königsgrätz</placeName>
                                                                                                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1106410947</idno>
                                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                             <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Koeniggraetz #Koeniggraetz"/>
                                                                                                                                            </linkGrp>
                                                                                                                                           </place>
                                                                                                                                          • Königinhof an der Elbe (heute: tschech. Dvůr Králové nad Labem)
                                                                                                                                           • Im Text:
                                                                                                                                            • Königenhof
                                                                                                                                           • GND: 4031525-3  
                                                                                                                                           • <place id="Koeniginhof">
                                                                                                                                             <placeName>Königinhof an der Elbe (heute: tschech. Dvůr Králové nad Labem)</placeName>
                                                                                                                                             <placeName type="variant">Königenhof</placeName>
                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4031525-3</idno>
                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                           • Kolin (heute: tschech. Kolín)
                                                                                                                                            • Im Text:
                                                                                                                                             • Collin,
                                                                                                                                             • Kollin
                                                                                                                                            • GND: 4031742-0  
                                                                                                                                            •   Kolin, Schlacht bei
                                                                                                                                            • <place id="Kolin">
                                                                                                                                              <placeName>Kolin (heute: tschech. Kolín)</placeName>
                                                                                                                                              <placeName type="variant">Collin</placeName>
                                                                                                                                              <placeName type="variant">Kollin</placeName>
                                                                                                                                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4031742-0</idno>
                                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                               <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Kolin #Kolin"/>
                                                                                                                                               <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='29r']//rs[@ref='plc:Kolin'])[1]/descendant-or-self::*) #Kolin"/>
                                                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                                                             </place>
                                                                                                                                            • Lipa (auch Leipa; heute: tsch. Lípa (Všestary))
                                                                                                                                             • OpenStreetMap: 307843797  
                                                                                                                                             • <place id="Lipa">
                                                                                                                                               <placeName>Lipa (auch Leipa; heute: tsch. Lípa (Všestary))</placeName>
                                                                                                                                               <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">307843797</idno>
                                                                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                              </place>
                                                                                                                                             • Magdeburg
                                                                                                                                              • GND: 4036934-1  
                                                                                                                                              • <place id="Magdeburg">
                                                                                                                                                <placeName>Magdeburg</placeName>
                                                                                                                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4036934-1</idno>
                                                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='4r']//rs[@ref='plc:Magdeburg'])[1]/descendant-or-self::*) #Magdeburg"/>
                                                                                                                                                </linkGrp>
                                                                                                                                                <place id="Schauspielhaus_Magdeburg">
                                                                                                                                                 <placeName>Schauspielhaus</placeName>
                                                                                                                                                 <placeName type="variant">Theater der Stadt Magdeburg</placeName>
                                                                                                                                                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">274704075</idno>
                                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                </place>
                                                                                                                                               </place>
                                                                                                                                               • Schauspielhaus in: Magdeburg
                                                                                                                                                • Im Text:
                                                                                                                                                 • Theater der Stadt Magdeburg
                                                                                                                                                • OpenStreetMap: 274704075  
                                                                                                                                                • <place id="Schauspielhaus_Magdeburg">
                                                                                                                                                  <placeName>Schauspielhaus</placeName>
                                                                                                                                                  <placeName type="variant">Theater der Stadt Magdeburg</placeName>
                                                                                                                                                  <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">274704075</idno>
                                                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                 </place>
                                                                                                                                              • Mannsberg (tschech. Mužský)
                                                                                                                                               • Im Text:
                                                                                                                                                • Musky
                                                                                                                                               • OpenStreetMap: 1271739572  
                                                                                                                                               • <place id="Mannsberg">
                                                                                                                                                 <placeName>Mannsberg (tschech. Mužský)</placeName>
                                                                                                                                                 <placeName type="variant">Musky</placeName>
                                                                                                                                                 <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1271739572</idno>
                                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                </place>
                                                                                                                                               • Maslowed (auch Maslojed; heute: tsch. Máslojedy)
                                                                                                                                                • OpenStreetMap: 794604029  
                                                                                                                                                • <place id="Maslowed">
                                                                                                                                                  <placeName>Maslowed (auch Maslojed; heute: tsch. Máslojedy)</placeName>
                                                                                                                                                  <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">794604029</idno>
                                                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                  </linkGrp>
                                                                                                                                                 </place>
                                                                                                                                                • Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
                                                                                                                                                 • GND: 4115264-5  
                                                                                                                                                 •   Münchengrätz, Schlacht bei
                                                                                                                                                 • <place id="Muenchengraetz">
                                                                                                                                                   <placeName>Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)</placeName>
                                                                                                                                                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4115264-5</idno>
                                                                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                    <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Muenchengraetz #Muenchengraetz"/>
                                                                                                                                                   </linkGrp>
                                                                                                                                                   <place id="Kirche_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                    <placeName>Jakobskirche (heute: tschech. svatý Jakub)</placeName>
                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50079888</idno>
                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                   <place id="Mariensaeule_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                    <placeName>Mariensäule (heute: tschech. Mariánský sloup)</placeName>
                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3681452866</idno>
                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                   <place id="Rathaus_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                    <placeName>Rathaus</placeName>
                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">95735657</idno>
                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                   <place id="Ring_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                    <placeName>Ring</placeName>
                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                   <place id="Schloss_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                    <placeName>Schloss Münchengrätz (heute: tschech. Zámek Mnichovo Hradiště)</placeName>
                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">67915023</idno>
                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                   <place>
                                                                                                                                                    <placeName>Wallensteinsches Schloss</placeName>
                                                                                                                                                    <note><ptr target="#Schloss_Muenchengraetz"/></note>
                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                  </place>
                                                                                                                                                  • Jakobskirche (heute: tschech. svatý Jakub) in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
                                                                                                                                                   • OpenStreetMap: 50079888  
                                                                                                                                                   • <place id="Kirche_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                     <placeName>Jakobskirche (heute: tschech. svatý Jakub)</placeName>
                                                                                                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50079888</idno>
                                                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                    </place>
                                                                                                                                                   • Mariensäule (heute: tschech. Mariánský sloup) in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
                                                                                                                                                    • OpenStreetMap: 3681452866  
                                                                                                                                                    • <place id="Mariensaeule_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                      <placeName>Mariensäule (heute: tschech. Mariánský sloup)</placeName>
                                                                                                                                                      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3681452866</idno>
                                                                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                     </place>
                                                                                                                                                    • Rathaus in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
                                                                                                                                                     • OpenStreetMap: 95735657  
                                                                                                                                                     • <place id="Rathaus_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                       <placeName>Rathaus</placeName>
                                                                                                                                                       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">95735657</idno>
                                                                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                      </place>
                                                                                                                                                     • Ring in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
                                                                                                                                                      • <place id="Ring_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                        <placeName>Ring</placeName>
                                                                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                       </place>
                                                                                                                                                      • Schloss Münchengrätz (heute: tschech. Zámek Mnichovo Hradiště) in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
                                                                                                                                                       • GND: 67915023  
                                                                                                                                                       • <place id="Schloss_Muenchengraetz">
                                                                                                                                                         <placeName>Schloss Münchengrätz (heute: tschech. Zámek Mnichovo Hradiště)</placeName>
                                                                                                                                                         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">67915023</idno>
                                                                                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                        </place>
                                                                                                                                                       • Wallensteinsches Schloss
                                                                                                                                                     • Nechanitz (heute: tsch. Nechanice)
                                                                                                                                                      • OpenStreetMap: 1586377501  
                                                                                                                                                      • <place id="Nechanitz">
                                                                                                                                                        <placeName>Nechanitz (heute: tsch. Nechanice)</placeName>
                                                                                                                                                        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">1586377501</idno>
                                                                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                        </linkGrp>
                                                                                                                                                       </place>
                                                                                                                                                      • Nieder-Prim (heute: tsch. Dolní Přím)
                                                                                                                                                       • GND: 7858529-6  
                                                                                                                                                       • <place id="Nieder-Prim">
                                                                                                                                                         <placeName>Nieder-Prim (heute: tsch. Dolní Přím)</placeName>
                                                                                                                                                         <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7858529-6</idno>
                                                                                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                         </linkGrp>
                                                                                                                                                        </place>
                                                                                                                                                       • Plauenscher Grund
                                                                                                                                                        • GND: 4645375-1  
                                                                                                                                                        • <place id="Plauenscher_Grund">
                                                                                                                                                          <placeName>Plauenscher Grund</placeName>
                                                                                                                                                          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4645375-1</idno>
                                                                                                                                                          <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                         </place>
                                                                                                                                                        • Podol (tschech. Podolí; heute Ortsteil von Münchengrätz)
                                                                                                                                                         • Im Text:
                                                                                                                                                          • Podoll
                                                                                                                                                         • OpenStreetMap: 487919987  
                                                                                                                                                         •   Podol, Gefecht bei
                                                                                                                                                         • <place id="Podol">
                                                                                                                                                           <placeName>Podol (tschech. Podolí; heute Ortsteil von Münchengrätz)</placeName>
                                                                                                                                                           <placeName type="variant">Podoll</placeName>
                                                                                                                                                           <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">487919987</idno>
                                                                                                                                                           <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                            <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Gefecht_Podol #Podol"/>
                                                                                                                                                           </linkGrp>
                                                                                                                                                          </place>
                                                                                                                                                         • Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                          • GND: 4076310-9  
                                                                                                                                                          •   Prag, Schlacht bei
                                                                                                                                                          • <place id="Prag">
                                                                                                                                                            <placeName>Prag (heute: tsch. Praha)</placeName>
                                                                                                                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4076310-9</idno>
                                                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Prag #Prag"/>
                                                                                                                                                             <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='29r']//rs[@ref='plc:Prag'])[1]/descendant-or-self::*) #Prag"/>
                                                                                                                                                             <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='31r']//rs[@ref='plc:Prag'])[1]/descendant-or-self::*) #Prag"/>
                                                                                                                                                            </linkGrp>
                                                                                                                                                            <place id="Altstaedter_Brueckenturm_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Altstädter Brückenturm (tsch. Staroměstská mostecká věž)</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4404424-0</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Altstaedter_Ring_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Altstädter Ring (tsch. Staroměstské náměstí)</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4324748-9</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Blauer_Stern_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Zum Blauen Stern (Hotel)</placeName>
                                                                                                                                                             <note>Abgerissen 1935</note>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Burg_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Prager Burg</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">die große Burg</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4216687-1</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                             <place id="Ferdinands-Gemaecher_Burg_Prag">
                                                                                                                                                              <placeName>Ferdinands-Gemächer</placeName>
                                                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                                                                             </place>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Franz_Promenade_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Franz-Promenade</placeName>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Gasthof_Ungelt_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Gasthof zum alten Ungelt</placeName>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Goldener_Engel_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Goldener Engel (Gasthof)</placeName>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place>
                                                                                                                                                             <placeName>Großer Ring</placeName>
                                                                                                                                                             <note><ptr target="#Altstaedter_Ring_Prag"/></note>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Hradschin_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Hradschin (tsch. Hradčany)</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4126349-2</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Karlsbruecke_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Karlsbrücke</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4324745-3</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Kleinseitner_Brueckenturm_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Kleinseitner Brückenturm</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">389652949</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Koenig_Preussen_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>König von Preussen (Hotel)</placeName>
                                                                                                                                                             <note>nicht nachgewiesen</note>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Kreuzherrenplatz_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Kreuzherrenplatz (tsch. Křižovnické náměstí)</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">27589421</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place>
                                                                                                                                                             <placeName>Nepomuck-Brücke</placeName>
                                                                                                                                                             <note><ptr target="#Karlsbruecke_Prag"/></note>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Palais_Clam-Gallas_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Palais Clam-Gallas</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Clam Gallas</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7609217-3</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Palais_Kinsky_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Palais Goltz-Kinsky</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Kinski</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">34105750</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Palais_Kolowrat_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Palais Kolowrat</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Kolowrat</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">296592960</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Palais_Schlick_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Palais Schlick</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Schlick</placeName>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Rathaus_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Rathaus (heute: Altstädter Rathaus)</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4241244-4</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Rossmarkt_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Rossmarkt (tsch. Koňský trh; heute: dt. Wenzelsplatz bzw. tsch. Václavské náměstí)</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Roßmarkt</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4376529-4</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Teynkirche_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Teynkirche (eigtl. Kirche der Jungfrau Maria vor dem Teyn)</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Theynkirche</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Teinkirche</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4646230-2</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                             <place id="Grab_Teynkirche_Prag">
                                                                                                                                                              <placeName>Tycho Brahes Grab</placeName>
                                                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                                                                             </place>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Veitsdom_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Veitsdom (tsch. Katedrála sv. Víta oder Chrám sv. Víta)</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4256514-5</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                            <place id="Wyschehrad_Prag">
                                                                                                                                                             <placeName>Wyschehrad (tsch. Vyšehrad)</placeName>
                                                                                                                                                             <placeName type="variant">Wischerad</placeName>
                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4076320-1</idno>
                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                           </place>
                                                                                                                                                           • Altstädter Brückenturm (tsch. Staroměstská mostecká věž) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                            • GND: 4404424-0  
                                                                                                                                                            • <place id="Altstaedter_Brueckenturm_Prag">
                                                                                                                                                              <placeName>Altstädter Brückenturm (tsch. Staroměstská mostecká věž)</placeName>
                                                                                                                                                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4404424-0</idno>
                                                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                                                                             </place>
                                                                                                                                                            • Altstädter Ring (tsch. Staroměstské náměstí) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                             • GND: 4324748-9  
                                                                                                                                                             • <place id="Altstaedter_Ring_Prag">
                                                                                                                                                               <placeName>Altstädter Ring (tsch. Staroměstské náměstí)</placeName>
                                                                                                                                                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4324748-9</idno>
                                                                                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                               </linkGrp>
                                                                                                                                                              </place>
                                                                                                                                                             • Franz-Promenade in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                              • <place id="Franz_Promenade_Prag">
                                                                                                                                                                <placeName>Franz-Promenade</placeName>
                                                                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                </linkGrp>
                                                                                                                                                               </place>
                                                                                                                                                              • Gasthof zum alten Ungelt in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                               • <place id="Gasthof_Ungelt_Prag">
                                                                                                                                                                 <placeName>Gasthof zum alten Ungelt</placeName>
                                                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                 </linkGrp>
                                                                                                                                                                </place>
                                                                                                                                                               • Goldener Engel (Gasthof) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                • <place id="Goldener_Engel_Prag">
                                                                                                                                                                  <placeName>Goldener Engel (Gasthof)</placeName>
                                                                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                  </linkGrp>
                                                                                                                                                                 </place>
                                                                                                                                                                • Großer Ring
                                                                                                                                                                • Hradschin (tsch. Hradčany) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                 • GND: 4126349-2  
                                                                                                                                                                 • <place id="Hradschin_Prag">
                                                                                                                                                                   <placeName>Hradschin (tsch. Hradčany)</placeName>
                                                                                                                                                                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4126349-2</idno>
                                                                                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                   </linkGrp>
                                                                                                                                                                  </place>
                                                                                                                                                                 • Karlsbrücke in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                  • GND: 4324745-3  
                                                                                                                                                                  • <place id="Karlsbruecke_Prag">
                                                                                                                                                                    <placeName>Karlsbrücke</placeName>
                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4324745-3</idno>
                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                  • Kleinseitner Brückenturm in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                   • OpenStreetMap: 389652949  
                                                                                                                                                                   • <place id="Kleinseitner_Brueckenturm_Prag">
                                                                                                                                                                     <placeName>Kleinseitner Brückenturm</placeName>
                                                                                                                                                                     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">389652949</idno>
                                                                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                     </linkGrp>
                                                                                                                                                                    </place>
                                                                                                                                                                   • König von Preussen (Hotel) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                    • nicht nachgewiesen
                                                                                                                                                                    • <place id="Koenig_Preussen_Prag">
                                                                                                                                                                      <placeName>König von Preussen (Hotel)</placeName>
                                                                                                                                                                      <note>nicht nachgewiesen</note>
                                                                                                                                                                      <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                      </linkGrp>
                                                                                                                                                                     </place>
                                                                                                                                                                    • Kreuzherrenplatz (tsch. Křižovnické náměstí) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                     • OpenStreetMap: 27589421  
                                                                                                                                                                     • <place id="Kreuzherrenplatz_Prag">
                                                                                                                                                                       <placeName>Kreuzherrenplatz (tsch. Křižovnické náměstí)</placeName>
                                                                                                                                                                       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">27589421</idno>
                                                                                                                                                                       <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                       </linkGrp>
                                                                                                                                                                      </place>
                                                                                                                                                                     • Nepomuck-Brücke
                                                                                                                                                                     • Palais Clam-Gallas in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                      • Im Text:
                                                                                                                                                                       • Clam Gallas
                                                                                                                                                                      • GND: 7609217-3  
                                                                                                                                                                      • <place id="Palais_Clam-Gallas_Prag">
                                                                                                                                                                        <placeName>Palais Clam-Gallas</placeName>
                                                                                                                                                                        <placeName type="variant">Clam Gallas</placeName>
                                                                                                                                                                        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7609217-3</idno>
                                                                                                                                                                        <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                        </linkGrp>
                                                                                                                                                                       </place>
                                                                                                                                                                      • Palais Goltz-Kinsky in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                       • Im Text:
                                                                                                                                                                        • Kinski
                                                                                                                                                                       • OpenStreetMap: 34105750  
                                                                                                                                                                       • <place id="Palais_Kinsky_Prag">
                                                                                                                                                                         <placeName>Palais Goltz-Kinsky</placeName>
                                                                                                                                                                         <placeName type="variant">Kinski</placeName>
                                                                                                                                                                         <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">34105750</idno>
                                                                                                                                                                         <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                         </linkGrp>
                                                                                                                                                                        </place>
                                                                                                                                                                       • Palais Kolowrat in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                        • Im Text:
                                                                                                                                                                         • Kolowrat
                                                                                                                                                                        • OpenStreetMap: 296592960  
                                                                                                                                                                        • <place id="Palais_Kolowrat_Prag">
                                                                                                                                                                          <placeName>Palais Kolowrat</placeName>
                                                                                                                                                                          <placeName type="variant">Kolowrat</placeName>
                                                                                                                                                                          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">296592960</idno>
                                                                                                                                                                          <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                          </linkGrp>
                                                                                                                                                                         </place>
                                                                                                                                                                        • Palais Schlick in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                         • Im Text:
                                                                                                                                                                          • Schlick
                                                                                                                                                                         • <place id="Palais_Schlick_Prag">
                                                                                                                                                                           <placeName>Palais Schlick</placeName>
                                                                                                                                                                           <placeName type="variant">Schlick</placeName>
                                                                                                                                                                           <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                           </linkGrp>
                                                                                                                                                                          </place>
                                                                                                                                                                         • Prager Burg in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                          • Im Text:
                                                                                                                                                                           • die große Burg
                                                                                                                                                                          • GND: 4216687-1  
                                                                                                                                                                          • <place id="Burg_Prag">
                                                                                                                                                                            <placeName>Prager Burg</placeName>
                                                                                                                                                                            <placeName type="variant">die große Burg</placeName>
                                                                                                                                                                            <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4216687-1</idno>
                                                                                                                                                                            <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                            </linkGrp>
                                                                                                                                                                            <place id="Ferdinands-Gemaecher_Burg_Prag">
                                                                                                                                                                             <placeName>Ferdinands-Gemächer</placeName>
                                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                                           </place>
                                                                                                                                                                           • Ferdinands-Gemächer in: Prager Burg
                                                                                                                                                                            • <place id="Ferdinands-Gemaecher_Burg_Prag">
                                                                                                                                                                              <placeName>Ferdinands-Gemächer</placeName>
                                                                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                                                                                             </place>
                                                                                                                                                                          • Rathaus (heute: Altstädter Rathaus) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                           • GND: 4241244-4  
                                                                                                                                                                           • <place id="Rathaus_Prag">
                                                                                                                                                                             <placeName>Rathaus (heute: Altstädter Rathaus)</placeName>
                                                                                                                                                                             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4241244-4</idno>
                                                                                                                                                                             <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                             </linkGrp>
                                                                                                                                                                            </place>
                                                                                                                                                                           • Rossmarkt (tsch. Koňský trh; heute: dt. Wenzelsplatz bzw. tsch. Václavské náměstí) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                            • Im Text:
                                                                                                                                                                             • Roßmarkt
                                                                                                                                                                            • GND: 4376529-4  
                                                                                                                                                                            • <place id="Rossmarkt_Prag">
                                                                                                                                                                              <placeName>Rossmarkt (tsch. Koňský trh; heute: dt. Wenzelsplatz bzw. tsch. Václavské náměstí)</placeName>
                                                                                                                                                                              <placeName type="variant">Roßmarkt</placeName>
                                                                                                                                                                              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4376529-4</idno>
                                                                                                                                                                              <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                              </linkGrp>
                                                                                                                                                                             </place>
                                                                                                                                                                            • Teynkirche (eigtl. Kirche der Jungfrau Maria vor dem Teyn) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                             • Im Text:
                                                                                                                                                                              • Theynkirche,
                                                                                                                                                                              • Teinkirche
                                                                                                                                                                             • GND: 4646230-2  
                                                                                                                                                                             • <place id="Teynkirche_Prag">
                                                                                                                                                                               <placeName>Teynkirche (eigtl. Kirche der Jungfrau Maria vor dem Teyn)</placeName>
                                                                                                                                                                               <placeName type="variant">Theynkirche</placeName>
                                                                                                                                                                               <placeName type="variant">Teinkirche</placeName>
                                                                                                                                                                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4646230-2</idno>
                                                                                                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                               </linkGrp>
                                                                                                                                                                               <place id="Grab_Teynkirche_Prag">
                                                                                                                                                                                <placeName>Tycho Brahes Grab</placeName>
                                                                                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                </linkGrp>
                                                                                                                                                                               </place>
                                                                                                                                                                              </place>
                                                                                                                                                                            • Veitsdom (tsch. Katedrála sv. Víta oder Chrám sv. Víta) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                             • GND: 4256514-5  
                                                                                                                                                                             • <place id="Veitsdom_Prag">
                                                                                                                                                                               <placeName>Veitsdom (tsch. Katedrála sv. Víta oder Chrám sv. Víta)</placeName>
                                                                                                                                                                               <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4256514-5</idno>
                                                                                                                                                                               <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                               </linkGrp>
                                                                                                                                                                              </place>
                                                                                                                                                                             • Wyschehrad (tsch. Vyšehrad) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                              • Im Text:
                                                                                                                                                                               • Wischerad
                                                                                                                                                                              • GND: 4076320-1  
                                                                                                                                                                              • <place id="Wyschehrad_Prag">
                                                                                                                                                                                <placeName>Wyschehrad (tsch. Vyšehrad)</placeName>
                                                                                                                                                                                <placeName type="variant">Wischerad</placeName>
                                                                                                                                                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4076320-1</idno>
                                                                                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                </linkGrp>
                                                                                                                                                                               </place>
                                                                                                                                                                              • Zum Blauen Stern (Hotel) in: Prag (heute: tsch. Praha)
                                                                                                                                                                               • Abgerissen 1935
                                                                                                                                                                               • <place id="Blauer_Stern_Prag">
                                                                                                                                                                                 <placeName>Zum Blauen Stern (Hotel)</placeName>
                                                                                                                                                                                 <note>Abgerissen 1935</note>
                                                                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                 </linkGrp>
                                                                                                                                                                                </place>
                                                                                                                                                                             • Preußen
                                                                                                                                                                              • Im Text:
                                                                                                                                                                               • Vaterlandes
                                                                                                                                                                              • GND: 4047194-9  
                                                                                                                                                                              • <place id="Preussen">
                                                                                                                                                                                <placeName>Preußen</placeName>
                                                                                                                                                                                <placeName type="variant">Vaterlandes</placeName>
                                                                                                                                                                                <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4047194-9</idno>
                                                                                                                                                                                <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdk#xpath(//(surface[@n='33r']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='17r']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='70v']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='40r']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='71v']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='73v']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdp#xpath(//(surface[@n='18r']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                 <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:16b00#xpath(//(surface[@n='62v']//rs[@ref='plc:Preussen'])[1]/descendant-or-self::*) #Preussen"/>
                                                                                                                                                                                </linkGrp>
                                                                                                                                                                               </place>
                                                                                                                                                                              • Problus (heute: tsch. Probluz)
                                                                                                                                                                               • Wikidata: Q12047052  
                                                                                                                                                                               • <place id="Problus">
                                                                                                                                                                                 <placeName>Problus (heute: tsch. Probluz)</placeName>
                                                                                                                                                                                 <idno type="Wikidata" base="http://www.wikidata.org/wiki/">Q12047052</idno>
                                                                                                                                                                                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                                                </place>
                                                                                                                                                                               • Reichenberg (heute: tschech. Liberec)
                                                                                                                                                                                • GND: 4103609-8  
                                                                                                                                                                                • <place id="Reichenberg">
                                                                                                                                                                                  <placeName>Reichenberg (heute: tschech. Liberec)</placeName>
                                                                                                                                                                                  <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4103609-8</idno>
                                                                                                                                                                                  <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='31r']//rs[@ref='plc:Reichenberg'])[1]/descendant-or-self::*) #Reichenberg"/>
                                                                                                                                                                                   <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtq#xpath(//(surface[@n='33r']//rs[@ref='plc:Reichenberg'])[1]/descendant-or-self::*) #Reichenberg"/>
                                                                                                                                                                                  </linkGrp>
                                                                                                                                                                                 </place>
                                                                                                                                                                                • Rom
                                                                                                                                                                                 • GND: 4050471-2  
                                                                                                                                                                                 • <place id="Rom">
                                                                                                                                                                                   <placeName>Rom</placeName>
                                                                                                                                                                                   <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4050471-2</idno>
                                                                                                                                                                                   <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='42r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:22jtp#xpath(//(surface[@n='44v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:16b00#xpath(//(surface[@n='1r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='18v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='19r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='21r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='23v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='24r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='29v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='34r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='48r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='49v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='52v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='53r']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='66v']//rs[@ref='plc:Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                    <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='101r']//rs[@ref='plc:Rom'])[2]/descendant-or-self::*) #Rom"/>
                                                                                                                                                                                   </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   <place id="Abtei_San_Paolo_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Abtei San Paolo fuori le Mura</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Kloster</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4262377-7</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='44r']//rs[@ref='plc:Abtei_San_Paolo_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Abtei_San_Paolo_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='44v']//rs[@ref='plc:Abtei_San_Paolo_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Abtei_San_Paolo_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='45r']//rs[@ref='plc:Abtei_San_Paolo_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Abtei_San_Paolo_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='45v']//rs[@ref='plc:Abtei_San_Paolo_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Abtei_San_Paolo_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='45v']//rs[@ref='plc:Abtei_San_Paolo_Rom'])[2]/descendant-or-self::*) #Abtei_San_Paolo_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Accademia_di_Francia_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Académie de France à Rome</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Akademia della Francia</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">7529649-4</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='30r']//rs[@ref='plc:Accademia_di_Francia_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Accademia_di_Francia_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Al_Genio_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Al Genio (Speisehaus)</placeName>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive"/>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Ascanio_Sforza_Grabmal_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Grabmal des Ascanio Maria Sforza</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Askanio</placeName>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='46v']//rs[@ref='plc:Ascanio_Sforza_Grabmal_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Ascanio_Sforza_Grabmal_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Aurelianische_Mauer_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Aurelianische Mauer</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Stadtmauer</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4299580-2</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='44sr']//rs[@ref='plc:Aurelianische_Mauer_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Aurelianische_Mauer_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Bahnhof_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Bahnhof</placeName>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='34v']//rs[@ref='plc:Bahnhof_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Bahnhof_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>San Paolo fuori le Mura</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4262377-7</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='44r']//rs[@ref='plc:Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='44v']//rs[@ref='plc:Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='45r']//rs[@ref='plc:Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='45r']//rs[@ref='plc:Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom'])[2]/descendant-or-self::*) #Basilika_San_Paolo_fuori_le_Mura_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                    <place id="San_Paolo_fuori_le_Mura_Gruft_Rom">
                                                                                                                                                                                     <placeName>Gruft</placeName>
                                                                                                                                                                                     <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     </linkGrp>
                                                                                                                                                                                    </place>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Basilika_Santa_Maria_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Santa Maria degli Angeli e dei Martiri</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">S. Maria degli Angeli</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Kirche St. Maria degli Angeli</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4426703-4</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='30v']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='31r']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='66v']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Santa Maria sopra Minerva</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">4199104-7</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='36r']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='36r']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom'])[2]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='36v']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='37r']//rs[@ref='plc:Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilika_Santa_Maria_Minerva_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Basilica_Iulia_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Basilica Iulia</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Basilica Julia</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/">103375904X</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='26v']//rs[@ref='plc:Basilica_Iulia_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Basilica_Iulia_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Bedeau_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Bédeau</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">203960290</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='48r']//rs[@ref='plc:Bedeau_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Bedeau_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='48r']//rs[@ref='plc:Bedeau_Rom'])[2]/descendant-or-self::*) #Bedeau_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Birraria_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Birraria</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Birraria</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Biarria</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Bierraria</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">204390269</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='28r']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='30v']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='33r']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='34v']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='39r']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='43v']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='47r']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='48v']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='49v']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='51r']//rs[@ref='plc:Birraria_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Birraria_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Cafe_Cavour_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Grand Caffè Cavour</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName resp="#EF">Café Cavour</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">242345819</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='24v']//rs[@ref='plc:Cafe_Cavour_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Cafe_Cavour_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='40v']//rs[@ref='plc:Cafe_Cavour_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Cafe_Cavour_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='48r']//rs[@ref='plc:Cafe_Cavour_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Cafe_Cavour_Rom"/>
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='48r']//rs[@ref='plc:Cafe_Cavour_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Cafe_Cavour_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Cafe_de_Roma_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Café de Roma</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">131235408</idno>
                                                                                                                                                                                    <linkGrp targFunc="active passive">
                                                                                                                                                                                     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:1zzdr#xpath(//(surface[@n='24v']//rs[@ref='plc:Cafe_de_Roma_Rom'])[1]/descendant-or-self::*) #Cafe_de_Roma_Rom"/>
                                                                                                                                                                                    </linkGrp>
                                                                                                                                                                                   </place>
                                                                                                                                                                                   <place id="Calixtus_Katakombe_Rom">
                                                                                                                                                                                    <placeName>Calixtus-Katakombe</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Calistus-Katakomben</placeName>
                                                                                                                                                                                    <placeName type="variant" resp="#EF">Calisto K.</placeName>
                                                                                                                                                                                    <idno type="GND"