• Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
  • GND: 4115264-5  
  •   Münchengrätz, Schlacht bei
  • <place id="Muenchengraetz">
    <placeName>Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4115264-5</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Muenchengraetz #Muenchengraetz"/>
    </linkGrp>
    <place id="Kirche_Muenchengraetz">
     <placeName>Jakobskirche (heute: tschech. svatý Jakub)</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50079888</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Mariensaeule_Muenchengraetz">
     <placeName>Mariensäule (heute: tschech. Mariánský sloup)</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3681452866</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Rathaus_Muenchengraetz">
     <placeName>Rathaus</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">95735657</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Ring_Muenchengraetz">
     <placeName>Ring</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Schloss_Muenchengraetz">
     <placeName>Schloss Münchengrätz (heute: tschech. Zámek Mnichovo Hradiště)</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">67915023</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place>
     <placeName>Wallensteinsches Schloss</placeName>
     <note><ptr target="#Schloss_Muenchengraetz"/></note>
    </place>
   </place>
   • Jakobskirche (heute: tschech. svatý Jakub) in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
    • OpenStreetMap: 50079888  
    • <place id="Kirche_Muenchengraetz">
      <placeName>Jakobskirche (heute: tschech. svatý Jakub)</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">50079888</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    • Mariensäule (heute: tschech. Mariánský sloup) in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
     • OpenStreetMap: 3681452866  
     • <place id="Mariensaeule_Muenchengraetz">
       <placeName>Mariensäule (heute: tschech. Mariánský sloup)</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3681452866</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     • Rathaus in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
      • OpenStreetMap: 95735657  
      • <place id="Rathaus_Muenchengraetz">
        <placeName>Rathaus</placeName>
        <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">95735657</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      • Ring in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
       • <place id="Ring_Muenchengraetz">
         <placeName>Ring</placeName>
         <linkGrp targFunc="active passive"/>
        </place>
       • Schloss Münchengrätz (heute: tschech. Zámek Mnichovo Hradiště) in: Münchengrätz (tschech. Mnichovo Hradiště)
        • GND: 67915023  
        • <place id="Schloss_Muenchengraetz">
          <placeName>Schloss Münchengrätz (heute: tschech. Zámek Mnichovo Hradiště)</placeName>
          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">67915023</idno>
          <linkGrp targFunc="active passive"/>
         </place>
        • Wallensteinsches Schloss