• Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)
  • GND: 4290486-9  
  • <place id="Petzow">
    <placeName>Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4290486-9</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
    </linkGrp>
    <place id="Grellbucht_Petzow">
     <placeName>Grellbucht</placeName>
     <placeName type="variant">die Grelle</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">253476235</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Grelleberg_Petzow">
     <placeName>Grelleberg</placeName>
     <placeName type="variant">Kirchberg</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Kirche_Petzow">
     <placeName>Kirche</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1027976077</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Lenne_Park_Petzow">
     <placeName>Lenné-Park</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">47370272</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
     <place id="Bruecke_Park_Petzow">
      <placeName>Brücke </placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">337070037</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive">
      </linkGrp>
     </place>
    </place>
    <place id="Schloss_Petzow">
     <placeName>Schloss Petzow</placeName>
     <placeName type="variant">Schloß</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4290488-2</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
   </place>
   • Grellbucht in: Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)
    • Im Text:
     • die Grelle
    • OpenStreetMap: 253476235  
    • <place id="Grellbucht_Petzow">
      <placeName>Grellbucht</placeName>
      <placeName type="variant">die Grelle</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">253476235</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive">
      </linkGrp>
     </place>
    • Grelleberg in: Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)
     • Im Text:
      • Kirchberg
     • <place id="Grelleberg_Petzow">
       <placeName>Grelleberg</placeName>
       <placeName type="variant">Kirchberg</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
     • Kirche in: Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)
      • GND: 1027976077  
      • <place id="Kirche_Petzow">
        <placeName>Kirche</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1027976077</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      • Lenné-Park in: Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)
       • OpenStreetMap: 47370272  
       • <place id="Lenne_Park_Petzow">
         <placeName>Lenné-Park</placeName>
         <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">47370272</idno>
         <linkGrp targFunc="active passive">
         </linkGrp>
         <place id="Bruecke_Park_Petzow">
          <placeName>Brücke </placeName>
          <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">337070037</idno>
          <linkGrp targFunc="active passive">
          </linkGrp>
         </place>
        </place>
        • Brücke in: Lenné-Park
         • OpenStreetMap: 337070037  
         • <place id="Bruecke_Park_Petzow">
           <placeName>Brücke </placeName>
           <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">337070037</idno>
           <linkGrp targFunc="active passive">
           </linkGrp>
          </place>
       • Schloss Petzow in: Petzow (heute: Ortsteil der Stadt Werder/Havel)
        • Im Text:
         • Schloß
        • GND: 4290488-2  
        • <place id="Schloss_Petzow">
          <placeName>Schloss Petzow</placeName>
          <placeName type="variant">Schloß</placeName>
          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4290488-2</idno>
          <linkGrp targFunc="active passive">
          </linkGrp>
         </place>