Notizbuch A14


 • Die Kurprinzenbraut [Roman in zwei Bänden]
  • <item xml:id="Kurprinzenbraut">
    <name>Die Kurprinzenbraut [Roman in zwei Bänden]</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Kurprinzenbraut psn:Hesekiel"/>
     <link corresp="http://bibframe.org/vocab/hasInstance" target="#Kurprinzenbraut lit:Hesekiel_1863"/>
     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128k#xpath(//(surface[@n='4r']//rs[@ref='wrk:Kurprinzenbraut'])[1]/descendant-or-self::*) #Kurprinzenbraut"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Erschlagung Sibolds [Gemälde]
  •   Kirche (Kloster Lehnin)
  • <item xml:id="Sibold_Erschlagung_Gemaelde">
    <name>Erschlagung Sibolds [Gemälde]</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="#Sibold_Erschlagung_Gemaelde plc:Kirche_Kloster_Lehnin"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Legende um den Abt Sibold [Gemälde]
  •   Kirche (Kloster Lehnin)
  • <item xml:id="Sibold_Legende_Gemaelde">
    <name>Legende um den Abt Sibold [Gemälde]</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="#Sibold_Legende_Gemaelde plc:Kirche_Kloster_Lehnin"/>
    </linkGrp>
   </item>
 • Lehniner Altar [Altar]
  •   Dom Sankt Peter und Paul (Brandenburg an der Havel)
  • <item xml:id="Lehniner_Altar_Brandenburg">
    <name>Lehniner Altar [Altar]</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P53_has_former_or_current_location" target="#Lehniner_Altar_Brandenburg plc:Dom_Brandenburg"/>
    </linkGrp>
   </item>