• Bleistiftskizzen zum Walzwerk Neustadt-Eberswalde
  • Im Text:
   • Bleistiftskizzen zu dem Broseschen Ölbild
  • <item xml:id="Blechen_Walzwerkskizzen">
    <name>Bleistiftskizzen zum Walzwerk Neustadt-Eberswalde</name>
    <name type="variant">Bleistiftskizzen zu dem Broseschen Ölbild</name>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://purl.org/dc/terms/creator" target="#Blechen_Walzwerkskizzen psn:Blechen"/>
    </linkGrp>
   </item>