• Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)
  • GND: 4394762-1  
  • <place id="Friedrichsfelde">
    <placeName>Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4394762-1</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
    </linkGrp>
    <place id="Eiskeller_Friedrichsfelde">
     <placeName>Eiskeller</placeName>
     <note>nicht ermittelt</note>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Gotisches_Haus_Friedrichsfelde">
     <placeName>Gotisches Haus</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136139281</idno>
     <note>existiert nicht mehr, an gleicher Stelle steht heute der Lenné-Tempel (Tierpark)</note>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Schloss_Friedrichsfelde">
     <placeName>Schloss Friedrichsfelde</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4536348-1</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Theater_Friedrichsfelde">
     <placeName>Theater aus der Zeit um 1800</placeName>
     <note>nicht ermittelt</note>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place id="Tierpark_Friedrichsfelde">
     <placeName>Tierpark Berlin</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1053592280</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
   </place>
   • Eiskeller in: Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)
    • nicht ermittelt
    • <place id="Eiskeller_Friedrichsfelde">
      <placeName>Eiskeller</placeName>
      <note>nicht ermittelt</note>
      <linkGrp targFunc="active passive">
      </linkGrp>
     </place>
    • Gotisches Haus in: Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)
     • GND: 1136139281  
     • existiert nicht mehr, an gleicher Stelle steht heute der Lenné-Tempel (Tierpark)
     • <place id="Gotisches_Haus_Friedrichsfelde">
       <placeName>Gotisches Haus</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1136139281</idno>
       <note>existiert nicht mehr, an gleicher Stelle steht heute der Lenné-Tempel (Tierpark)</note>
       <linkGrp targFunc="active passive">
       </linkGrp>
      </place>
     • Schloss Friedrichsfelde in: Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)
      • GND: 4536348-1  
      • <place id="Schloss_Friedrichsfelde">
        <placeName>Schloss Friedrichsfelde</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4536348-1</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive">
        </linkGrp>
       </place>
      • Theater aus der Zeit um 1800 in: Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)
       • nicht ermittelt
       • <place id="Theater_Friedrichsfelde">
         <placeName>Theater aus der Zeit um 1800</placeName>
         <note>nicht ermittelt</note>
         <linkGrp targFunc="active passive">
         </linkGrp>
        </place>
       • Tierpark Berlin in: Friedrichsfelde (heute: Ortsteil von Berlin)
        • GND: 1053592280  
        • <place id="Tierpark_Friedrichsfelde">
          <placeName>Tierpark Berlin</placeName>
          <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1053592280</idno>
          <linkGrp targFunc="active passive">
          </linkGrp>
         </place>