• Roßbrunn (bei Würzburg)
  • GND: 1706727-3  
  • Roßbrunn, Gefecht bei
  • <place xml:id="Rossbrunn">
    <placeName>Roßbrunn (bei Würzburg)</placeName>
    <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">1706727-3</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Gefecht_Rossbrunn #Rossbrunn"/>
    </linkGrp>
    <place xml:id="Brauhaus_Rossbrunn">
     <placeName>Brauhaus</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Posthaus_Rossbrunn">
     <placeName>Posthaus</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Wirtshaus_Rossbrunn">
     <placeName>Wirtshaus</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
   </place>
   • Brauhaus in: Roßbrunn (bei Würzburg)
    • <place xml:id="Brauhaus_Rossbrunn">
      <placeName>Brauhaus</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    • Posthaus in: Roßbrunn (bei Würzburg)
     • <place xml:id="Posthaus_Rossbrunn">
       <placeName>Posthaus</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     • Wirtshaus in: Roßbrunn (bei Würzburg)
      • <place xml:id="Wirtshaus_Rossbrunn">
        <placeName>Wirtshaus</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>