• Saarbrücken
  • GND: 4076912-4  
  • <place xml:id="Saarbruecken">
    <placeName>Saarbrücken</placeName>
    <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4076912-4</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Saarbruecken"/>
    </linkGrp>
    <place xml:id="Alte_Bruecke_Saarbruecken">
     <placeName>Alte Brücke</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" xml:base="http://www.openstreetmap.org/way/">111506298</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Gartenwirtschaft_Saarbruecken">
     <placeName>Gartenwirtschaft</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Hotel_Poste_Saarbruecken">
     <placeName>Hôtel de la Poste</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Hotel_Gebhardt_Saarbruecken">
     <placeName>Hotel Gebhardt</placeName>
     <placeName type="variant">Guéprette</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Hotel_Gebhardt_Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Hotel_Gebhardt_Saarbruecken"/>
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Hotel_Guepratte_Saarbruecken">
     <placeName>Hotel Guépratte</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Hotel_Reinhold_Saarbruecken">
     <placeName>Hotel Reinhold</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Hotel_Reinhold_Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Hotel_Reinhold_Saarbruecken"/>
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Hotel_Zimmermann_Saarbruecken">
     <placeName>Hotel Zimmermann</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive">
      <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Hotel_Zimmermann_Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Hotel_Zimmermann_Saarbruecken"/>
     </linkGrp>
    </place>
    <place xml:id="Ludwigskirche_Saarbruecken">
     <placeName>Ludwigskirche</placeName>
     <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4292531-9</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Post_Saarbruecken">
     <placeName>Post</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Rathaus_Saarbruecken">
     <placeName>Rathaus</placeName>
     <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">7590243-6</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Schloss_Saarbruecken">
     <placeName>Schloss Saarbrücken</placeName>
     <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4215813-8</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Schlossplatz_Saarbruecken">
     <placeName>Schlossplatz</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" xml:base="http://www.openstreetmap.org/way/">401946582</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
   </place>
   • Alte Brücke in: Saarbrücken
    • OpenStreetMap: 111506298  
    • <place xml:id="Alte_Bruecke_Saarbruecken">
      <placeName>Alte Brücke</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" xml:base="http://www.openstreetmap.org/way/">111506298</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    • Gartenwirtschaft in: Saarbrücken
     • <place xml:id="Gartenwirtschaft_Saarbruecken">
       <placeName>Gartenwirtschaft</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     • Hotel Gebhardt in: Saarbrücken
      • Im Text:
       • Guéprette
      • <place xml:id="Hotel_Gebhardt_Saarbruecken">
        <placeName>Hotel Gebhardt</placeName>
        <placeName type="variant">Guéprette</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive">
         <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Hotel_Gebhardt_Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Hotel_Gebhardt_Saarbruecken"/>
        </linkGrp>
       </place>
      • Hotel Guépratte in: Saarbrücken
       • <place xml:id="Hotel_Guepratte_Saarbruecken">
         <placeName>Hotel Guépratte</placeName>
         <linkGrp targFunc="active passive">
         </linkGrp>
        </place>
       • Hotel Reinhold in: Saarbrücken
        • <place xml:id="Hotel_Reinhold_Saarbruecken">
          <placeName>Hotel Reinhold</placeName>
          <linkGrp targFunc="active passive">
           <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Hotel_Reinhold_Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Hotel_Reinhold_Saarbruecken"/>
          </linkGrp>
         </place>
        • Hotel Zimmermann in: Saarbrücken
         • <place xml:id="Hotel_Zimmermann_Saarbruecken">
           <placeName>Hotel Zimmermann</placeName>
           <linkGrp targFunc="active passive">
            <link corresp="https://schema.org/mentions" target="http://textgridrep.org/textgrid:2128d#xpath(//(surface[@n='67v']//rs[@ref='plc:Hotel_Zimmermann_Saarbruecken'])[1]/descendant-or-self::*) #Hotel_Zimmermann_Saarbruecken"/>
           </linkGrp>
          </place>
         • Hôtel de la Poste in: Saarbrücken
          • <place xml:id="Hotel_Poste_Saarbruecken">
            <placeName>Hôtel de la Poste</placeName>
            <linkGrp targFunc="active passive"/>
           </place>
          • Ludwigskirche in: Saarbrücken
           • GND: 4292531-9  
           • <place xml:id="Ludwigskirche_Saarbruecken">
             <placeName>Ludwigskirche</placeName>
             <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4292531-9</idno>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
            </place>
           • Post in: Saarbrücken
            • <place xml:id="Post_Saarbruecken">
              <placeName>Post</placeName>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
            • Rathaus in: Saarbrücken
             • GND: 7590243-6  
             • <place xml:id="Rathaus_Saarbruecken">
               <placeName>Rathaus</placeName>
               <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">7590243-6</idno>
               <linkGrp targFunc="active passive"/>
              </place>
             • Schloss Saarbrücken in: Saarbrücken
              • GND: 4215813-8  
              • <place xml:id="Schloss_Saarbruecken">
                <placeName>Schloss Saarbrücken</placeName>
                <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">4215813-8</idno>
                <linkGrp targFunc="active passive"/>
               </place>
              • Schlossplatz in: Saarbrücken
               • OpenStreetMap: 401946582  
               • <place xml:id="Schlossplatz_Saarbruecken">
                 <placeName>Schlossplatz</placeName>
                 <idno type="OpenStreetMap" xml:base="http://www.openstreetmap.org/way/">401946582</idno>
                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                </place>