• St. Johann (seit 1909 Stadtteil von Saarbrücken)
  • GND: 133189-9  
  • <place xml:id="Sankt_Johann">
    <placeName>St. Johann (seit 1909 Stadtteil von Saarbrücken)</placeName>
    <idno type="GND" xml:base="http://d-nb.info/gnd/">133189-9</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
    <place xml:id="Bahnhof_St_Johann">
     <placeName>Bahnhof (im 2. Weltkrieg zerstört)</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place xml:id="Markt_St_Johann">
     <placeName>Markt</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" xml:base="http://www.openstreetmap.org/way/">123205255</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
   </place>
   • Bahnhof (im 2. Weltkrieg zerstört) in: St. Johann (seit 1909 Stadtteil von Saarbrücken)
    • <place xml:id="Bahnhof_St_Johann">
      <placeName>Bahnhof (im 2. Weltkrieg zerstört)</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    • Markt in: St. Johann (seit 1909 Stadtteil von Saarbrücken)
     • OpenStreetMap: 123205255  
     • <place xml:id="Markt_St_Johann">
       <placeName>Markt</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" xml:base="http://www.openstreetmap.org/way/">123205255</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>