• Alsen (dänisch: Als)
  • GND: 4230354-0  
  • <place id="Alsen">
    <placeName>Alsen (dänisch: Als)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4230354-0</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive"/>
    <place id="Augustenburg">
     <placeName>Augustenburg (dän. Augustenborg)</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4760294-6</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
     <place id="Schloss_Augustenburg">
      <placeName>Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot)</placeName>
      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1032220783</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
      <place id="Palais_Augustenburg">
       <placeName>Palais Augustenburg</placeName>
       <placeName type="variant">Palais der Herzogin-Mutter</placeName>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     </place>
    </place>
    <place id="Augustenburger_Foehrde">
     <placeName>Augustenburger Förde (Augustenborg Fjord)</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">129964206</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Bagmose">
     <placeName>Bagmose</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Fohlenkoppel">
     <placeName>Fohlenkoppel (Waldgebiet)</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Kjaer">
     <placeName>Kjaer (dän. Kær)</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
     <place id="Arnkiel">
      <placeName>Arnkiel (dän. Arnkil)</placeName>
      <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3156745834</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    </place>
    <place id="Norburg">
     <placeName>Norburg (dän. Nordborg)</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4759989-3</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Pfahlbruecke_Sonderburg">
     <placeName>Sonderburger Pfahlbrücke (über den Alsensund)</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
     <place id="Brueckenkopf_Sonderburg">
      <placeName>Brückenkopf von Sonderburg</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    </place>
    <place id="Roenhoff">
     <placeName>Rönhoff</placeName>
     <placeName type="variant">Rönhof</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Sonderburg">
     <placeName>Sonderburg (dänisch:Sønderborg)</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4224807-3</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
     <place id="Hotel_Stadt_Hamburg">
      <placeName>Hotel Stadt Hamburg</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
     <place id="Schloss_Sonderburg">
      <placeName>Schloß Sonderburg</placeName>
      <placeName type="variant">Sonderburger-Schloß</placeName>
      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4598466-9</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
     <place id="Sonderburg_Gefaengnisturm">
      <placeName>Schloss Sonderburg Gefängnisturm</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
     <place id="Wenningbund">
      <placeName>Wenningbund (Bucht vor Sonderburg)</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    </place>
   </place>
   • Augustenburg (dän. Augustenborg) in: Alsen (dänisch: Als)
    • GND: 4760294-6  
    • <place id="Augustenburg">
      <placeName>Augustenburg (dän. Augustenborg)</placeName>
      <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4760294-6</idno>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
      <place id="Schloss_Augustenburg">
       <placeName>Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot)</placeName>
       <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1032220783</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
       <place id="Palais_Augustenburg">
        <placeName>Palais Augustenburg</placeName>
        <placeName type="variant">Palais der Herzogin-Mutter</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      </place>
     </place>
     • Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot) in: Augustenburg (dän. Augustenborg)
      • GND: 1032220783  
      • <place id="Schloss_Augustenburg">
        <placeName>Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot)</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">1032220783</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
        <place id="Palais_Augustenburg">
         <placeName>Palais Augustenburg</placeName>
         <placeName type="variant">Palais der Herzogin-Mutter</placeName>
         <linkGrp targFunc="active passive"/>
        </place>
       </place>
       • Palais Augustenburg in: Schloss Augustenburg (dän. Augustenborg Slot)
        • Im Text:
         • Palais der Herzogin-Mutter
        • <place id="Palais_Augustenburg">
          <placeName>Palais Augustenburg</placeName>
          <placeName type="variant">Palais der Herzogin-Mutter</placeName>
          <linkGrp targFunc="active passive"/>
         </place>
    • Augustenburger Förde (Augustenborg Fjord) in: Alsen (dänisch: Als)
     • OpenStreetMap: 129964206  
     • <place id="Augustenburger_Foehrde">
       <placeName>Augustenburger Förde (Augustenborg Fjord)</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">129964206</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     • Bagmose in: Alsen (dänisch: Als)
      • <place id="Bagmose">
        <placeName>Bagmose</placeName>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>
      • Fohlenkoppel (Waldgebiet) in: Alsen (dänisch: Als)
       • <place id="Fohlenkoppel">
         <placeName>Fohlenkoppel (Waldgebiet)</placeName>
         <linkGrp targFunc="active passive"/>
        </place>
       • Kjaer (dän. Kær) in: Alsen (dänisch: Als)
        • <place id="Kjaer">
          <placeName>Kjaer (dän. Kær)</placeName>
          <linkGrp targFunc="active passive"/>
          <place id="Arnkiel">
           <placeName>Arnkiel (dän. Arnkil)</placeName>
           <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3156745834</idno>
           <linkGrp targFunc="active passive"/>
          </place>
         </place>
         • Arnkiel (dän. Arnkil) in: Kjaer (dän. Kær)
          • OpenStreetMap: 3156745834  
          • <place id="Arnkiel">
            <placeName>Arnkiel (dän. Arnkil)</placeName>
            <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/node/">3156745834</idno>
            <linkGrp targFunc="active passive"/>
           </place>
        • Norburg (dän. Nordborg) in: Alsen (dänisch: Als)
         • GND: 4759989-3  
         • <place id="Norburg">
           <placeName>Norburg (dän. Nordborg)</placeName>
           <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4759989-3</idno>
           <linkGrp targFunc="active passive"/>
          </place>
         • Rönhoff in: Alsen (dänisch: Als)
          • Im Text:
           • Rönhof
          • <place id="Roenhoff">
            <placeName>Rönhoff</placeName>
            <placeName type="variant">Rönhof</placeName>
            <linkGrp targFunc="active passive"/>
           </place>
          • Sonderburg (dänisch:Sønderborg) in: Alsen (dänisch: Als)
           • GND: 4224807-3  
           • <place id="Sonderburg">
             <placeName>Sonderburg (dänisch:Sønderborg)</placeName>
             <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4224807-3</idno>
             <linkGrp targFunc="active passive"/>
             <place id="Hotel_Stadt_Hamburg">
              <placeName>Hotel Stadt Hamburg</placeName>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
             <place id="Schloss_Sonderburg">
              <placeName>Schloß Sonderburg</placeName>
              <placeName type="variant">Sonderburger-Schloß</placeName>
              <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4598466-9</idno>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
             <place id="Sonderburg_Gefaengnisturm">
              <placeName>Schloss Sonderburg Gefängnisturm</placeName>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
             <place id="Wenningbund">
              <placeName>Wenningbund (Bucht vor Sonderburg)</placeName>
              <linkGrp targFunc="active passive"/>
             </place>
            </place>
            • Hotel Stadt Hamburg in: Sonderburg (dänisch:Sønderborg)
             • <place id="Hotel_Stadt_Hamburg">
               <placeName>Hotel Stadt Hamburg</placeName>
               <linkGrp targFunc="active passive"/>
              </place>
             • Schloss Sonderburg Gefängnisturm in: Sonderburg (dänisch:Sønderborg)
              • <place id="Sonderburg_Gefaengnisturm">
                <placeName>Schloss Sonderburg Gefängnisturm</placeName>
                <linkGrp targFunc="active passive"/>
               </place>
              • Schloß Sonderburg in: Sonderburg (dänisch:Sønderborg)
               • Im Text:
                • Sonderburger-Schloß
               • GND: 4598466-9  
               • <place id="Schloss_Sonderburg">
                 <placeName>Schloß Sonderburg</placeName>
                 <placeName type="variant">Sonderburger-Schloß</placeName>
                 <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4598466-9</idno>
                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                </place>
               • Wenningbund (Bucht vor Sonderburg) in: Sonderburg (dänisch:Sønderborg)
                • <place id="Wenningbund">
                  <placeName>Wenningbund (Bucht vor Sonderburg)</placeName>
                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                 </place>
              • Sonderburger Pfahlbrücke (über den Alsensund) in: Alsen (dänisch: Als)
               • <place id="Pfahlbruecke_Sonderburg">
                 <placeName>Sonderburger Pfahlbrücke (über den Alsensund)</placeName>
                 <linkGrp targFunc="active passive"/>
                 <place id="Brueckenkopf_Sonderburg">
                  <placeName>Brückenkopf von Sonderburg</placeName>
                  <linkGrp targFunc="active passive"/>
                 </place>
                </place>