• Düppel (heute: dän. Dybbøl)
  • GND: 4091302-8  
  • Düppeler Schanzen, Schlacht an den
  • <place id="Dueppel">
    <placeName>Düppel (heute: dän. Dybbøl)</placeName>
    <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4091302-8</idno>
    <linkGrp targFunc="active passive">
     <link corresp="http://erlangen-crm.org/current/P7_took_place_at" target="eve:Schlacht_Dueppeler_Schanzen #Dueppel"/>
    </linkGrp>
    <place id="Kirchhof_Dueppel">
     <placeName>Friedhof</placeName>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Dueppeler_Muehle">
     <placeName>Mühle</placeName>
     <placeName type="variant">Düppelmühle</placeName>
     <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">125349575</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
    <place id="Dueppeler_Schanzen">
     <placeName>Schanzen</placeName>
     <placeName type="variant">Düppel-Terrain</placeName>
     <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4277376-3</idno>
     <linkGrp targFunc="active passive"/>
    </place>
   </place>
   • Friedhof in: Düppel (heute: dän. Dybbøl)
    • <place id="Kirchhof_Dueppel">
      <placeName>Friedhof</placeName>
      <linkGrp targFunc="active passive"/>
     </place>
    • Mühle in: Düppel (heute: dän. Dybbøl)
     • Im Text:
      • Düppelmühle
     • OpenStreetMap: 125349575  
     • <place id="Dueppeler_Muehle">
       <placeName>Mühle</placeName>
       <placeName type="variant">Düppelmühle</placeName>
       <idno type="OpenStreetMap" base="http://www.openstreetmap.org/way/">125349575</idno>
       <linkGrp targFunc="active passive"/>
      </place>
     • Schanzen in: Düppel (heute: dän. Dybbøl)
      • Im Text:
       • Düppel-Terrain
      • GND: 4277376-3  
      • <place id="Dueppeler_Schanzen">
        <placeName>Schanzen</placeName>
        <placeName type="variant">Düppel-Terrain</placeName>
        <idno type="GND" base="http://d-nb.info/gnd/">4277376-3</idno>
        <linkGrp targFunc="active passive"/>
       </place>